HET BINNENHOF VAN 1247 1747. I40 TOELICHTENDE AANTEEKENINGEN. i) (pag. 39.) Onder Graaf Floris is weinig van diens bestu rende ambtenaars bekend. Voor zijn dagelijks huishouden of .zoogenaamde „herberghe”, waaraan b. v. een hofmeester, stal meester, enz. waren verbonden, aan wie mindere beambten rekenschap kunnen zijn verplicht geweest af te leggen, kan aan het hoofd gestaan hebben een vertrouwd meer algemeen kundig klerk voor geldelijke zaken. Tegenover zijne Raden en voor het opmaken der doorhem uit te vaardigen oorkonden liet de Graaf zich bijstaan door een bekwaam secretaris of „meester klerk”, zijnde zulks van 1268 tot althans 1289 Gerard van Leyden, gewezen pastoor van daar. De uitgegeven oorkonden, veelal door de aanwezige f ridders) raden mede bezegeld, werden niet,gelijk later, in registers De navolgende aanteekeningen strekken hier en daar tot nadere verduidelijking van sommige mededeelingen. Zoowel hierbij als in den tekst moest steeds rekening worden gehouden met de ligging der besproken gebouwen de bijgevoegde aanwijzingletters hebben dus betrekking op de overeenkomstige letters op de bij ieder tijdvak behoorende plattegrondendeze laatsten zijn ontworpen met behulp van een plattegrond van het Binnenhof uit de tweede helft der i9de eeuw. Thans bestaat nog zoo veel, dat op de oudste toe standen terugwijst, dat met vertrouwen van dien platte grond kan gebruik gemaakt worden, ook al moet misschien in enkele onderdeden eenige voorzichtigheid bij de be- oordeeling in acht worden genomen. Ter bekorting zijn de talrijke noodzakelijke aanhalingen uit de rekeningen van den rentmeester van N.-Holland, folio’s, recto en verso, slechts aangegeven door het be ginjaar der rekening met bijvoeging van het folionummer. Andere meer verspreide bronnen zijn iets uitvoeriger .aangeduid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 152