HET BINNENHOF VAN I247— I747. 145 IO staet; 1438. 72V. trappe als men gaet van der cypressen earner ter singelen waert; 1455 dat zaeltgen voir die cypressencamer; 1462. Ó3r. cleyn zaeltgen, dat staet aen die oistzyde aen die lange bereycamer; 1453. 73V. en 74e. Gestopt. op die grote bereycamer (O), die van den vyver street tot die harnascamer (P), op dat cleyne zaeltgen dat daeran staet (waarin mijn Heer at). op een cleyn camertgen mit een p.huys, staende tusschen dit zaeltgen ende de cypressencamer. 1455. Gestoptup een loyff, die onder an die grote bereycamer staet ende dair tegensover aen die andere zyde teynden die earner mitten ruyten een stuck daerop verdect. 1453. 741'. Camerkyn (Q) in die gaerde teynden die harnaschcamer. 1458. Cleyn zaeltgen naest die zwarte earner 1455. Zwarte earner over die vyver. 1483. 113V. Zwarte earner staende an die harnaschcamer. 1452. 68r. Camer (Q) die staet after an die harnaschcamer ant grote prieel 1446. 8ov. Camer (Q), die tenden an die harnascamer staet, daer myn here cappellaen in plach te slapen. 1437. 721'. Gestopt... uptie twee cameren oistwaert van die grote zwarte camer langes die viver... uptie cypressencamer ende uptie twee nuwe cameren (p\ en p.y) daeran. 1500. H3r. Item noch gewrocht ende gemetselt aen die dullegraefs- camer (S). Item die trappen van den wendelsteen geheel ver- maect ende een nyens verleyt up dat myn genad. heere van deselve camer in de caetsbaen (o’) gaen mochte. 1513. 78V. ende oick gestopt up dat vuytlaet tusschen den voirsz. raedt- camere (sinds 1511 A) ende de zieke graven camere. 1498. i6or. Item up die danscamer (T) staende aen des graven camer voirsz. 1494. I44T. Gedekt: noch die assaen (assaaikamer van de munte R) dairneven mit dat ander vertreck daeranvolgende tot an die grave camer ende vertreck. 1499. I38r. Item up die ganck van de oude graefscamer, daer die assaycamer onder staet. 1504. 131V. Den haard vermaakt enz., upter camer van den Capiteyn boven der munte, geheeten „den Rechter”. (Q). 1505. 129c. Item een sloot genomen van den voirduer oest- waert van de assaycamer, dair een dienair van den stedehouder woent, genoemt „den Rechter”. 1507. 127V. In de assaycamer aen d’oostzyde een glas in de keldenair van deselve assaycamer. 1510. 146c. Gestopt up de ganck after die munte camer. 1518. 7§v. Gelevert boven de dullegraafscamere, item up de camere daeran, daer 7 autaer staet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 157