146 HET BINNENHOF VAN I247—I747. reghelen op myns heren 23) (pag. 54.) Dat de vierkante toren en de „schattoren” één zijn blijkt nader: 1490. nar. .gote, die vernyenwet ende ver- leyt is tusschen die oude sale ende des dullegraefscamer. 1489. 97V. Schattoirn staende an de dullegravencamer. 1470. i86r. Tusschen die oude zael ende die oude scattoirn een goot ge mald (blijkbaar van hout en lang ongeveer 18 voet 5.65 M., metende die toren thans boven en buitenwerks feitelijk onge veer 5.50 M. vierkant.) 1462. 57V. In die waerderop (N; teynden die grote zael, een gevel offgebroken aen beyde syden van een scoorsteen. Aldair twee gaten in die muer gehouwen aen die scat toirn ende aen beyden syden van die toirn in die andere mueren een gat gehouwen ende daer een stryckhout in gemetselt daer men die spannen up nagelde van die voirsz. waerderop. 2+) (pag. 54.) Een en ander blijkt: 1355. 47V. Eerst op mynrer vrouwen earner van 33 voeten niwes glaes. 1359. 401'. Odevairs- neste te maken op mynre vrouwen earner; 40V. den ganc neder te legghen van id.gewrocht an die casinen van miinre vrouwen ganc; 41e. aen den ganc ghetymmert ende aen die boghen te maken over te welven; die boghen in te setten, die kasinen op te setten, binnen aen den ganc te werken; 41 v. gewrocht aen die trappe van mynre vrouwen ganc; 47v. 20.000 nuwes steens aen den ganc mede te welven. 491-. Van werken (aen 1 den ganc tusschen mynre vrouwen earner ende der ouder zale. Jan Rode van der dore te breken onder die zale, die gaen sel in die earner van den ganghe. 52e. Hij wordt met leien afgedekt. 25) (pag. 57.) Dr. Blok, Geschied., a. v., II, p. 93. 26) (pag. 57.) Blijkt in 1441: Onder de Beyersche earner een grote bale geseoert ende een nyenwe stantvinek dairinne ge steken. 27) (pag. 57.) Zoo in1387. 29V.: an earner, die tapiten aen te hanghen. 2S) (pag. 57.) Niet gedetailleerde rekening ten Rijksarchieve (eigendom der Gemeente ’s-Gravenhage). Ook: 1366. 2Ór. an veynsteren in die nuwe wairderobe28V. 12 waghenscote, daer men dubbel veynsteren of maect in die waerderobe upten viver. 29) (pag. 58.) Geen wonderer bestond in deze verwarring, waarin tegen dien tijd door den bekwamen Gerrit Alewynsz. reeds eenigermate was voorzien. (Dr. Blok, Holl. stad, enz. p.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 158