HET BINNENHOF VAN I247—I747. 149 van deze groote linde met bank voir die sael, daer men te stecken pleecht. 1432. Blijkt de plaats binnen den hove weder met aarde en mest geëffend „om al- daer te steken.” wordt mede melding gemaakt nabij de kapel. In het algemeen blijken in het begin der i6dc eeuw alle bij- behoorende officien der kapel te liggen ten noorden van de kapel langs den vijver, en ten deele ten oosten daarvan. Daar- tusschen en het Binnenhof schijnt een, met opgaand groen bezet, binnenplein te zijn blijven bestaan, dat in 1554 zich mede uitstrekte langs ’s Keizers keuken en aan de andere zijde be grensd werd door het koor der kapel, dragende toen den naam van „Groenewout”; na de hervorming werd het verder vol gebouwd. 38) (pag. 61.) De juiste ligging van het ridderhuis is niet met zekerheid te bepalen doch laat zich zeer sterk vermoeden 1352. 35V. Ridderhuys (W) ende earner (X), daer de buttel- giers ligghen. 1437. 65V. Ende de earner, die der boutelgiers earner te heten plach ende nu geordiniert es.dat voirtan te wesen der stede-camer van Hollant, enz. 1463. 79V. Boven die s’tede-camer een trappe gemaict, daer men voirt up die foerye mede gaet. 1452. 631’. Die trappen, die men upte foeyerye gaet voir die middelste poirte van den voirscr. hove. 1358. 2or. Die tenten van den ridderhues neder te laten ende in die sale op te hanghen; ant portael van den ridderhuse ene eist te houwen. 1364. 46V. ende te beschieten, dat ghebroken was aent ridder huys, doe men stac. 1388. 24V. van der plaetse voir die zale te effenen. 371'. gepaveyt an die plaetse voer die zael. 1398. 4 mannen, die ’t hof in die plate effen maecten, doe men tor nieren soude. 1404. 37r. van der plaetse ’t effenen int hof, alsoe men steken soude. 1415. ...die die plaetse volden ende effenden 31) (pag. 61.) 1390. Van den zande in die zael te dragen, daer men op dantste. 1388. 37r. An den trappen, die men in de viver gaet. 1388. 37r. Ghepaveyet,, daer myn heer te kaetsen plecht. 1454. Noch up de voirsz. Beyersche earner (a) zes of zeven yzeren haken vastgemaect ende sparren daerop geleijt, omdat men daerup niet caetsen en soude. 1381. 271-. an die scute, daer myn vrouwe in den viver mede te varen plach. 3S) (pag. 61.) 1376. 281’. Van den fondament van den poirtael te delven ende die aerde te effenen voer die zael. 351'. 6 rien

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 161