HET BINNENHOF VAN I247 I747. 150 (rijen?) te besighen aen die trappen van den wendelstien int poirtael. 1383. 37V. Gemetselt an den schoerstien opt portail. 30) (pag. 6ij. Zoo blijkt: 1375. 25r. hout gebezigd: aen den raem ende waghenscot, daer men den ganc mede onderscyeten soude, die men ghaet op myns heren earner.ende aen den ganc te onderscyeten, die men uter zael ghaet op myns heren ende op mynre vrouwen earner ende een nuwe kasyn ende een nuwe doere te maken aen myns heren waerderop (e). 1376. 31V. trappe, die men gaet up myns heren taelgerie. 1476. 33V. en 3Ór. waerderop twischen der ouder zael ende der nuwer zael. 40(pag. 62). Zoo vindt men: 1378. igr. an die poirt bi der nuwer earner te hanghen; 22V. aen die poirt bi myns jongheren earner; 1386. 331'. 15 rachters ghebesicht an die poirte voir myns heren earner van Oestervant; 1387. 341'. Ghedecket op ten nuwen ganc bi der stove; 1437. 66v. uptie ganc tusschen die earner van Oistervant ende die oude zale. 1448. 8or. Gestopt uptie earner van O., uptie earner, die aen die oistsyde van die voirscr. earner van O. staet, oic up die earner, die aen de westside van de earner van O. staet, op de trap ende op den gang naer de oude zael ende op de heymelichede naest die earner. 82V. op die ganek, die gaet van die oude zael zuytwaert off tot die earner van O. 1447. 76V. blijken te bestaande earner van O., de grote earner van O en bij ieder een klein kamertje. 41) (pag. 63.) Reeds in dit jaar bezat Aleyd „die husinghe ende hofstat in den Haghe, die ghecoft wort jeghens Heren Adaem van Berwaerde”, bevestigende Hertog Willem op 16 Maart 1390 zijns vaders gift (v. M., III,. p. 552); want toenmaals (Graf, rek., 1387. 52V.) verdobbelde Albrecht 22 guldens in Joncvr. Aliden husinge. dair heer Adam in plach te wonen. En het luidt verder: Item myn joneker v. Beyeren (Willem) optie selve tyt gheg. mede te dobbelen 10 guldens. Item Joneker Jan gheg. mede te dobbelen 4 guldens. Het blijkt niet of zij allen bij Aleyd dobbelden. Enkele dagen daarna: Item Joneker Aelbrecht ghesent up die selve tyt mede te dobbelen 9 guldens; deze was dus reeds destijds niet binnen den hove. 42) (pag. 63.) Men vindt deswege: 1387. 30V. An joncvr. Alide „stille” van Poelgheest (tegen Aj?)... an joncvr. A. waerderop v. P. an wynstellinghe, an een bierstellinghe ende an een tredzoer in horen kelnaer. 1388. 3or. In jonkvr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 162