HET BINNENHOF VAN I247 I747. I5I 1390 hier huisde, hoewel Aliden kelnair, die kannen op te hanghen; 35V. Item van 2l/2 voet nuwes glas op die frappe, die men gaet in jonkvr. Aliden earner. 37V. veynstercasyn mit traliën te matsen in jonevr. A. earner. 1390. 12V. allerlei hout in „die nuwe earner ende an die nuwe waerderop opten viver”; verder worden hout, steen, kalk en leien verwerkt blijkbaar aan „jonefrou Aliden coken”, maar er is ook sprake van hout, steen en anders „die men ghe- besicht heeft an jonefrou Aliden van Poelgheest nuwer earner”, alles helaas! „zooals de (niet meer bestaande) particlen houden”. 43) (pag. 64.) Omtrent ’s Hertogen kwartier het navolgende 1475. 22Óv. Gestopt op die goede graven earner, die men die earner van Luyck hiet; 1439. die drie cameren, daer hertog J an plach te leggen. 1439. Gestopt uptie grote earner van Ludiek, optie ganek daeraen ende up die grote heymelichede daer bysyde. 1483. 113V. Item op dat lange hoige p...huys, staende an dat noirteynde van die ouder sael. 1448. 8iv. gesteygert optie earner, daer hertoge Jan van Beyeren up plach te leggen.... die trappe die daeronder staet, gestopt ende beworpen. 1454. Gesteygert aen die goot, die tusschen die oude zael ende die earner van Ludic leyt. 1467. 71c. In een ganek, die men van die oude zael in die earner van Ludic gaet. 1443. Die wendel- steen, dat men gaet van die earner bij de oude zael int pryeel, onderscoten mit hout. 1462. 74V. In die ganek, dat men gaet in die earner van Ludic, aen die noirtside in een stienen cruys- kesyn verloot. Boven die earner van Ludic, in een cruyskesyn aen die oistsyde. 1472. 192V. Item in die Ludicsche earner een harde druppel vermaict aen dat oestende van deselve earner. N.B. Voor het eerst vermelden de rekeningen deze kamer als „myns heeren earner van Luydic” in 1413; de rekeningen na ongeveer 1397 zijn echter zeer onvolledig en worden daarin geene nadere gegevens dienaangaande gevonden; het is dus niet zeker of Hertog Jan reeds in 1390 hier huisde, hoewel m. i. niet bepaald onaannemelijk. 44) (pag. 65.) Ten opzichte van de nieuwe raadkamer valt mede te deelen: 1391. Gemetselt an die nuwe clerkecamer. Item een doere ende een casine gehouwen in die raetcamer om in die nuwe clerkecamer in te gaen ende die selve clerke camer ghepaveyt ende ghepaystert, an die nuwe scriifl- camer gheplaystert. Item van een fundament te delven van der nuwer clerkecamer. Een stang ende een roester in die ,oude” raetcamer (die achter op het hof). 1395. ’t portael af-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 163