J52 HET BINNENHOF VAN I247—I747. gebroken an die raetcamer ende die trappen. (Vermoedelijk het portaal van het oude ridderhuis, waarvan in aanteekening 36 sprake is). Ende veynsteren gemaect boven over die raet camer; een portael gemaect dat voir de clerkecamer staet; Ende veynsteren gemaeckt, boven over die raetcamer; een portael gemaect dat voir de clerkecamer staet; hout gebesicht ant poirtael in die raetcamer. Gestopt op die hoghe earner (achter op ’t hof?i op die raetcamer, op dat cleyn camertgen, dat aen die raetcamer staetgheplaystert ende gepanzeelt an die raetcamer. 1398.. ghemaect een muyr tusschen die cafr- pelle ende die raetcamer. Verder omtrent de belendingen: 1411. Item betaald „Goetgen voir dat hi die vulnes, die voir ’s burchgraven, ’s treseriers ende voir ’s rentmeesters lach”, wegvoerde. 1418. Geveegd en schoongemaakt 4 schoorsteenen „in die raetcamer, int stresorencamer, over die raetcamer ende in ’stresoren koken”. „Dropsteens in den ganek tusschen die raetcamer ende ’t stresoren kamer” verbruikt. 1434. De timmerman werkt in „des generaal-rentmeesters earner”, ter wijl dat „diens contoir” in 1451 in fraaie kleuren werd afgezet. 1453 Ó3r. slot aan een deur gemaakt tusschen dit contoir en de raadkamer. 1456. 59c. In die earner aen die westsyde van die raetcamer in vier ramen verloot, staende in 2 cruyskosynen over die vyver. 1458. Ó3r. grote earner besyden die raetcamer. 1459. 67V. Des stedehouders wyn leyt onder des rentmeester- generaels contoir over die vyver. 1471. 2oor. en v. Aen een duer, die men gaet van die raetcamer in die nyewe grefferie, twelke de rentm.-gener. contoir plach te wesen an die grefferie, die aen dat westeynde van die raetcamer staet. N.B. Met laatstgemelde schijnt bedoeld de oude „schriif- en clerckecamer” van 1391, terwijl dat dan tegen dezen tijd wegens uitbreiding van werkzaamheden voortvloeiende uit de nieuwe regeling voor het Hof van 1462, een nieuwe grefferie b. v. bovendien aan de oostzijde tot stand kwam, mogelijk meer in ’t bijzonder in het belang der rechtszaken. Omtrent dit oude „contoir” luidt het nog in 1451. 75c. als volgt: By Jan van der Goes, scilder, is geverwet ende gemaict up des rentmeister-generaels contoir up ten hove in den Hage te weten: mitten eersten alomme gewit ende voirt daerup aen die oistsyde groen geverwet ende die stylen, posten ende regelen root, ende boven ’t verhemelt groen geverwet ende dair drie van myns genadichs heren ende vrouwen wapen tsamen up gemaict, ende die balck boven root geverwet, enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 164