HET BINNENHOF VAN I247—I747. 153 45) (pag. 67.) Immers: 1406. blijkt de metselaar te werken aan „een nuwe earner mit een stille”. 1409. steen o. a. voor de „nieuwe ganc”. 1411. 200 haardtegels uit Delft voor „miins heren oven”. Verder blijkt van vernieuwing, waarvoor hout en steen geleverd, van „myns heeren nuwe earner”. 1412. Item betaald voor 4 wijnvaten, gebezigd in den gang „van der nuwer earner in den coeltuyn”. 46) pag. 67.) Op een of meerdere dezer kamers slaan misschien de mededeelingen1414. Aarde uit den „fundament van der nyer earner” weggevoerd. Aan „die nye earner ende aen die cameren daironder” verwerkt ongeveer 120.000 steenen. 1415. Betailt Joeys die beeldesnyder voir die sciven te snyden int verhemelt van der nyer earner; ook wordt wederom steen aan die kamer verwerkt. 1434. Ende van die gange schoon te maken tusschen die cypressencamer ende dat pryeel. 47) (pag. 67.) Zoo luidt het: 1415. 100 haardtegels, gebezigd „in myner genadigen vrouwen earner in den haert van die scoor- stien”; „betaelt die stienhouwer voer twee pylaern an den schoerstien in mynre genadigen vrouwen earner”. 1441. Up die earner, dair myn here van Lalaing (de stadhouder woonde in- en bij de Beyersche kamer) somtydt raet hout ende plach te wesen miinre genadige vrouwe earner. 1416. Item betaeltvan ’t puyn, dat voir myns genadichs heren earner lach, ende wt den ronden glasveynster gevallen was, wech te cruyden. 1492. io6r. een ronden spiegel wtge- nomen ende vermaict uptie zwarte earner, dair die steden van Holland te rade gaen. 48) (pag. 67.) 1366. 3or. 10 windyser an die grote ronde glas in die nuwe zale. 4U) (pag. 71.) Deswege vindt men vermeld1437. Ó2r. en 65V. Ende die earner, die den boutelgiers earner te heten plach ende nu geordineert is by myn here van Santes ende die gemene rade van Hollant, dat voirtan te wesen der steden-camer van Hollant, Zeelant ende Vrieslant hoir versamynge ende sprake in te houden, als zy van myn voirsz. genadichen heren Raden, gestelt ten saken sinen lande van Hollant, enz. in synen hove van Hollant ter dachverde ontboden werden, welcke earner versien ende van goeden stoffe van cruyskasinen, veynsteren, raemen, zeedsen, baneken verandert ende van nuwes vermaict

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 165