HET BINNENHOF VAN I247—I747. 154 is (alle houtwerk uitgebroken en op nieuw beschoten) In die voirz. earner, die men voirtan noemen sal der stede-raet- camer', 83c. Dire Jansz., scilder van dat hii der steden nuwe raetcamer bovenan ende an die siden al van zwert ende graeuw (Bourg, kleuren) gestoffeert, voor den schoorsteen het wapen van den Heer van Bourg, met helm ende tymbe ende devise ende woort, ende daertoe al omtrent besayet met alle der steden wapenen van Hollant, Zeelant ende Westfrieslant. 50) (pag. 71.) 1443. De muyr onder’t registercamer, die poirte dairan (middelpoort) ende onder die stedecamer aen die water- syde geseoeyt, want se te mael zeer ingewatert was; ende dairtoe twee pilaernen geseoeyt wel Va steen dick. 1463. 79V. Boven die stedecamer een frappe gemaict, dair men voirt up die foerye mede gaet, dair an verbesicht 3 ribben, dair men die preecstoel ende trapstylen off gemaect heeft, enz. 1466. 691'. Boven die middelpoirt, dair die foerye plach te wesen 51) (pag. 71.) Zoo verneemt men: Boven up die zwarte earner an die noirtsyde in een cruyskesyn, dair die steden somtyts raet houden, enz. 1492. 91V. Gebroken en gemetseld in de nieuwe registercamer. 971'. Item gewrocht an de stedecamer ende nu die registercamer wesen sal. io6r. Eerst in de maent van Januari eene ronden spiegel uutgenomen ende vermaict uptie zwarte earner, dair die steden van Hollant te rade gaen enz. 52) (pag. 72.) De onderlinge ligging der vertrekken blijkt op verschillende jaren1436. 73c. tusschen die capellen ende die cancelryen eene stene goote in der eerden geleyt. 76V. 2 betsteden over die raitcamer voir myns heren gesin van Santes. 93V. Dire, die maelre, betaelt van alrehande wercken van schil- deryen, die hy bynnen desen jaire bynnen myns genadichs heren hove in den Hage verricht heeft, te weten die raetcamer verhemelt mit stael, yseren ende andere bloemen ende Sinte Cristoffel van Colen ende van Reyt; voir den scoirstien aldair myns heren wapen mitten tymmen, siin devise ende siin vieren delen van olyverwen; noch aldair een oirdele goids, oic van olyverwen. 1438. 73r. Noch een raem van 5 voeten besyden die raetcamer, dair men die kairssen in den ganc mede be- sluyt voir den wint. 73V. als in die raetcamer 2 dueren toe te leggen; in die hele dicke muyr een nu gat ende duer gemaect ende an dander syde een groot gat in die hele muyr gehouwen ende dair een sitten gemaict voir die duerwaerder. 77V. In den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 166