156 HET BINNENHOF VAN I 247 I 747. 57) (pag. 76.) In deze vindt men aangeteekend1469. i66r. In de raadkamer twee gebinden vernieuwd, die kamer geheel gewit; daarboven een nieuwe zolder gemaakt, waarboven kamers en gang, allen met plavuizen voorzien. Alle „solres” op die bovenverdieping alom beworpen met mortel, opdat er geen ratten of muizen zouden doorkomen of in nestelen. i66v. Voir myn here des stedehouders coken, die teynden die raet- ramer staet, die cardelingen op den muur hersteld. In ,,die grafferye” de schoorsteen van den mantel tot de hanebalken afgebroken, als zijnde te nauw. „Aldair een duerkesyn geset in die gevel van die raidtcamer, omdat men in der grafferye nyet horen en soude wat men in de raidtcamer dede ofzeyde ende dat kesyn vast gemaict ende gesloten aen ’t ander kesyn, datter te voren stonde, mit yseren letselen.” 1477. 179V. Item dat gat vermaict daer Jan Schout, duer- wairder, inne sit voir die raitcamer in die stede van Willem de Green, alsoe Jan Schout ’t gat te cleyn ende te naeu was, dair an verbesicht een keperhout tot regels (’t gat werd met wagenschot beschoten). 1479. 2O5r. Optie sael boven die raet- camer. 1481. 974. Item in de selve raetcamer die groen clederen gespyckert, dair die heeren sitten; aldair een deel clawieren, dair ’t cleet voir den schoirsteen an gehangen is. 1487. 96V. Gewrocht up ten eetsael boven die raetcamer. i486. 94V. De kamer naast de grefferye (de raadkamer blijkt geheel rondom beschoten en boven het beschot ge pleisterd te worden; zij heeft ramen aan de noordzijde. 1488. 90V. duer, die men uuytter grefferye in de raidtcamer gaet. „van den gemeen dienren ende officiers van den lande van Hollant, enz.” in gesloten en gelegd zullen wordennog werd daaraan gewerkt „want alle die brieven elc bysonder beschoten sullen worden”. 1446. 651'. In de ramen der rekenkamer worden aangebracht: de wapens van mijnh. en mevr, van Bourg, be nevens de wapens van Holland en Zeeland. 66v. upt poortael van die groter zalen, dat die rekencamer is. 78r. dat voersz. poertael binnen, dat die rekencamer wesen zal, beschoten mit wagenscotende ant cleyn camerken daerby, dienende voer die clercken. 78V. Blijkt dat de groote kasse, waar men de rekeningen in sloot op de „oude rekencamer”, overgebracht werd naar het portaal. 90V. Bij Michiel Henricxz., schilder, doen maken ende verlichten voer de schoerstien uptie nuwe rekencamer upt poertael voer die grote zael een Sinte Christoffel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 168