HET BINNENHOF VAN I247—I747. 157 68l (pag. 77.) Extraord. Graaflijkh. rek. 1455. 64V. Onder in den toren „waer de brieven hangen” werd tegen brand gevaar een steenen wulfsel gemaakt, vervangende houten „muylreborden”. 145';. 6iv. Een leder gemaect, dienende in den toorn, dair die brieven hangen (bij de rekenkamer). 5i)) (Pag. 7^.) Ten opzichte van registerkamer en kanselarij het navolgende uit de rekeningen: 1440. Twee oude kisten upter fourie boven die binnenste poirte verlapt, daer men slaeplaken ende oircussen in sluyt. Int register een raam gehangen voir die clercken, 40 ronde stokken om brieven over te rollen. 1441. In de cancelrie een nieuwe tafel, waarop de klerken schrijven. Boven die earner van ’t register, enz. 1442. beneden in de oude registercamer een nyen glas. Een nyenwe trappe geslagen an die trappe, dair men gaet over dat register. 1443. muyr onder ’t registercamer, die poirte daeran ende onder die stedecamer, enz. Gemaict een betstede, dair myn here van Lallaing up slapen sal up die earner boven ’t register. 1454. Die earner boven die middelste poirt, over ’t register, ende voirt dat alle ommegaens die hairden ver- maect, enz. 1459. 68v. De stedehouder „leyt boven die middel- poirt”. 1460. 6ir. Up des stedehouders earner over dat register, aen die westsyde, (glas) verloot. 1462. 57V. myn heer van Lannoy, stedehouder, een contoir gemaect teynden dat register aldaer, een oude muer uuytgebroken, enz. (N.B. Dit contoir staat aan den vijver.) 1469. 164V. Het stedehouders contoir 3 voeten ingekort, regels daarin gemetseld om het te kunnen beschieten. Een deurkozijn toegemetseld tusschen des stedehouders kamer en het register, 2 oude steen dik. 1651'. Boven myn heer des stedehouderscamer dair myn vrou des stedehouders daghe- licx ter maeltyt sit, enz. 1480. io7r. Sleutels, enz. gemaakt: aen die kiste in de registercamer, dair die brieven ende char teren van Hollant inne besloten leggen. 1485. ii2v. In der maent van Decembri gedect den nyenwen ganc, gemaict tusschen de registercamer ende dat cleyn camerken, staende voir myn Heer des stedehouderscamer dair hy dagelicx eet (dus nabij u en t 1492. 91V. Blijkt gebroken en gemetseld in de nieuwe registercamer; q'jr. Item gewrocht ande stedecamer ende nu: die registercamer wesen sal. 6U) (pag. 78.) 1466. 64V. Over die earner van Ludiek staen twe mueren, daer drie doeren in stonden, die uuytgebroken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 169