158 HET BINNENHOF VAN I247 I747. ende daer weder twe groten duerkesinen in geset om die bedden daer duer te mogen dragen, alsoe men daer die foerye geordineert heeft. 691-. Boven die middelpoirt, daer die foerye plach te wesen74c. Boven die earner van Ludic up die solre, daer men nu die bedden leyt twee duerkesynen gemaict mit eenre doer ende mit latteylen aldair twee rekken ge maict, daer Walraven (de concierge van den Hove; verg, hierna aanteek. 68) cleder up hanget. 01) (pag. 79.) 1438. 75c. after in den ganek (c>) onder myns genadichs heren earner die vloer gemaect, die zeer gebroken was. 1447. 76V. gedeckt op myns genadigen heren eetzaal (daarnevens een klein kamertje, daaraan een gang.) 1449. 71V. gestopt up dat cleen zaeltgen, daer myn gen. here van Bourg, inne pleecht te eten, dat aen die voirsz. groote bereycamer staet. 1455. in dat zaeltgen voir die cypressencamer. 1462. 631'. gestopt up dat cleyn zaeltgen, dat staet aen die oistzyde aen die lange bereycamer. 1469. 48r. Item noch een duer gemaict in die earner, die men ,,’t kot” hiet, daer myn genad. heer in plach te eten. ca) (pag. 79.1 ’s Hertogen kwartier blijkt uit deze aanteeke- ningen: 1462. Ó2r. Onder de „earner van staet” blijkt een kruis kozijn aan de vijverzijde; de zaal daarnevens, onder de Beyersche kamer, was een bottelrie en gang toenmaals. 1463.6iv. In myns heren van Charloys speceryecamer onder die staetcamer. 711'. In myns heren van Charlois slaepcamer. staende aen dat oisteynde aen die staetcamer een traly up dat bedde gemaict. 8iv. „Vulnis” weggedragen uit het plaatsje tusschen de dans kamer (T) en de staatkamer. (N. B. Dit plaatsje is thans nog in- en naast den doorgang tot het Depart, v. Binnenl. zaken terug te vinden). 6S) (pag. 79.) Zoo blijkt: 1469. i68r. In dat poirtael voir die grote zael een cruyskesyn van stien, dat vuytgenomen was om myns ’s heeren wil, doe hy gehult was, ende dair ’t cruys off vuytgevallen was, dat weder ingeset, enz. i68v. De Beyer sche kamer, blijkt geheel vernieuwd en opgehoogd, 16 voet hooger dan vroeger; „in den noortoisthoeck een pyp upge- voert boven die staetcamer. die in de apteeck dient beneden by der aerde. 1470. i8ir. aen een earner onder die staetcamer, dair die procureur syn contoir hout. 182V. myns gen. heren slaepcamer, staende aen de staetcamer; vervolgens: cleyn

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 170