HET BINNENHOF VAN I247— I747. 159 66) (pag. 80.) Vermoedelijk is bedoeld Jan Bouwensz. of Jan Boudynsz., oud notaris binnen die Haghe, althans van 1471 1477 griffier der Staten van Holland, in 1479 notaris, doch in 1487 advocaat des gemeen lants. De Staten lieten zich door hem vertegenwoordigen voor den grooten Raad van Mechelen (ingesteld in 1446), waarop beroep in civiele zaken was toege laten. In 1489 convoceerde die landsadvocaat ook de Staten; hij werd gaandeweg belast met het houden der notulen van ’s lands vergadering en behartigde ook de statenzaken buiten de dagvaart. Deze belangrijke betrekking, vooral ook in de volgende eeuwen, werd nader geregeld of nieuw ingesteld tegen 1525, waarvoor toen de bekwame landsadvocaat „van -der Goes” werd gekozen. (Blok, Holl. stad, enz.; Fruin, Ge schiedenis der Staatsinstell., Uitg. Dr. Colenbrander, p. 74 79). zaelgen met raam over den vyver), staende tusschen die slaepcamer i£) ende de lange dwarscamer (£9); daarna nog vermeld: earner van cleve i86r. an een camerkin op dat westeynde van der staetcamer, daer miin heer siin financie hout. 1469. iÓ4r. In die ganek ’t eynden die cappelle, dat men in die financiecamer gaet. (pag. 80.) 1475. 2231'. Item een leen gemaect tenden die grote sael aen die earner, dair myn vrouwe was. 225V. een slot aen die earner, staende onder myns vrouwen earner. Mogelijk is hier bedoeld de Beyersche kamer a. 65) (pag. 80.) Eenige aanteekeningen maken het medegedeelde duidelijk: 1458. 65r. In die earner van Oistervant, daer Heer Lodewyc nu woent een duerkesyn verset, dat ingesoneken was; die muer, dat weder gerecht als dat behoirt. Daarbij be hoorde een benedenkamer en een keuken, óór. In die cameren van Oistervant, daer Heer Lodewyc woent, een out cruys- kesien vuytgebroken van een dackveynster; in Heer Lodewycs earner de hairt vermaict, enz.; aidair by die poirt een gat toe- gemetselt, dat in die muer gebroken was. 1475. 2311'. Item noch een ny glaeskin aen die westsyde op die ganek, als men gaet van die oude zael, daer den Dolphyn plach te leggen. 1500. I22V. Item op Dolphyns logys dat leydack gestopt enda gere- pareert mit die earner daer beneden ende oick daerachter, ’t welck al out ende van quaden dack is. 1502. i4Ór Gedect ende gestopt dat dolphins huyskin mit beyde die nedervertreck- cameren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 171