i6o HET BINNENHOF VAN I247 I747. 67) (pag 8r.) Als aanwijzingen voor het aangevoerde: 1439. Een rechtveynster in der coken gemaect, utie coken dienende in die zael aldaer, datter joncvrouwen earner plach te wesen. (Boven die kamer werden bedsteden gemaakt met ramen boven enkele hunner.) Een trap gemaect beneden in den nuwen zael, opgaende in die earner van Beyeren; beneden in de nuwen zael dat wulfsel boven, dat tot veel steden ontwee ge broken was, weder gelapt ende voersien, wanttet in langejaeren nyet voirsien en hadde geweest; aldair een bottelrie in der zalen of beschoten ende opgaende totten solre toe bescoten mit tralyers, beneden van wagenschot; een bedstede dairin gemaect onder die trap, enz. Coken van de Burgencourt, dienende an die geruyte earner. (N.B. Zoo genoemd, wegens mogelijke versiering der Beyersche kamer met de blauwe en zilveren ruiten van het geslachtsblazoen?) In der jonefrouwen earner, daer nu die zael ende bottelrie off gemaect is. 1443. Up siin (Lalaings) eetcamer omtrent voir die betstede gehangen een wagenscot voir dat invallen van den vuer; in miins heren coken van Lalaing een nuwe duer gemaict, daer men after wt gaet totter cappellen. 1460. 571'. Up die coken, die aen die earner mitten ruyten staet, mit tegelen gestopt. 1454. In die goot tus- schen de voirsz. earner (die met de ruyten) ende die earner van Stae gesoudeert. In 1442 blijkt het kwartier van Lalaing (volgens een post: schoorsteen vegen) te bestaan uit: myns heren en vrouwen earner van Lallaing, siin coken, zael, grote eetcamer, earner dairan, ende siin kindercamer. *>8) (pag. 82.) Sommige aanteekeningen wijzen ook hier ons den weg1450. 64e. Die earner, die an de danscamer staet (e) bij dat pryeeldair syn twee groote ankers doer geboirt anden gevele van der danscamer. 1452. 58V. en 6ir. Een nyen glas tusschen die danscamer ende die Beyrsche earner; teynden dat men vuyt die danscamer gaet een nyen dubbelt veynster gemaect. 6yr. Ende een nyenwe duer gemaict in die ganek beneden die danscamer. (N.B. Wellicht de nog bestaande zuide lijke gang binnen het Depart, van B. Z.) 68v. dat poirtael van de grote zael, dat men gaet up die taelderye (e). 69c. Aldaer een leuf gestopt, die men gaet van die voirsz. taelderye up die oude zael. 1453. 64V. In die ganc, dat men gaet van die grote zael tot die danscamer toe. 1454. In die lange earner teynden die danscamer over die vyver. In die ganek, die men

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 172