IÓ2 HET BINNENHOF VAN I247— I747. dair die charteren in liggen. 105V. Item in die tresorie van den charteren, staende tenden die oude zael. 1498. lóiv. Item een nyen spiegelglas gemaict, staende onder die dullegraefscamer in die oude registercamer an die noirtsyde. 1506. lóor. en 1631'. Gewrocht achter voir de tresorier van den charteren ende aldair een ouden vervallen muyer weder upgemetselt tot versouck van enen heer Allaert, die dair boven woent in die siecke graefscamerende aldair twee trappen gemaict upgaende voir de tresorier. J509. 157V. Onder die dollegraefscamer, dair die brieven leggen van den regystercamer. 1515. 129V. Gewrocht in die tresorie, daer myn g. h. syn charteren ende registeren leggen, aldair een nyenwe schoorsteen in de muyr gebrocken, alzoe tselve een groet zwaer verwolfsel is ende zeer rumatyck, waer by die brieven ende boucken gescepen waren by tyde te bederven, indien men aldaer op zekeren vochtigen tyde gheen vier en brande, ende die pype van derselven schoor steen geleet duer die muyr van de nyenwe raidtcamer ende alzoe hoich upgaende boven ’t dack van ’t zelve werck, ge- pleystert alst behoort. 73) (pag. 86.) Te Utrecht werd in 1471 (Buurspraakboek 147V.) het verbod afgekondigd: „om des heeren munten, guldene ofte zuivere te conterfeiten in tyn, loot, of anders in eenige maniere”; men mocht het evenmin in omloop brengen natuurlijk. ~4) Pag 36.) Omtrent het doel dezer kamer vindt men 1485. 113V. dat de slotemaker werk geleverd heeft: om ende an der voirsz. assaycamer van der munte in Hollant, staende binnen, den hove voirsz., diemen gemaict ende geëdifieert heeft om die vordernisse van den selven assay der voirsz. munte. ,5) (pag. 86.) Als nadere aanwijzingen 1492.1071'. In der munte, daer men dat assay maict een raetn an die zuytsyde. 1494. 144e. Gedect noch die assaen, dair neven mit dat ander vertreck daeranvolgende tot die gravecamer ende vertreck. 1498. lóor. Item up die danscamer, daer die assaycamer onder staet mit dat vertreck daerby staende. 1504. 131V. Den haard vermaakt, enz.upter earner van den capiteyn boven der munte, geheeten „den Rechter”. 1505. I29r. Item een sloot genomen van den voirduer oestwaert van de assaycamer, dair een dienair van den stedehouder woent, genoemt „den Rechter”. 1507. 127V. In de assaycamer aen d’oestsyde een glas; in de keldenair

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 174