iÓ3 HET BINNENHOF VAN I247 I747. 76) (pag. 87.) 1483. iiov. Item vermaect een ander raemglas van de lantaerne, staende int tresoir aen die westsyde van de sale, die men verby gaet nae myns genadichs heeren earner. 109V. tresoir tusschen die grote sael ende der voirscr. ganc, van de groite sael naer de Beyersche earner. van dezelve assaycamer. 1510. 1461'. Gestopt up de ganek after die muntecamer. 1515. io8v. Item gestopt in de huysinge daer jouffrou Ysabeel ende den Rechter inne woent. 77) (pag. 88.) Voornamelijk omtrent Hertog Philips vindt men 1498. 159V. Gedect uptie ganek van den groiter sael, gaende tot myns genaden heeren logys toe. In de maent van Novembry gedect uptie oude sale, daer hertoge Philippus ende Hertoge Karei plegen te eten, twelck een oudt quaet leydack is. lóor. Item noch in de earner daeranstaende, genoemt de middelcamer (Danskamer?) daer Hertoge Philippus dagelycx at, doe hy lest in den Haghe was ende is een langhe cappe. 1499. iqar. Ge- steygert an die hooge camere boven die danssale (T), daer myn genad. heere pleecht te etenoick uptie earner (/j of n) tusschen myns genedichs heeren slaepcamer ende die zwarte earner (O). 1500. 122V. Gedect uptie lange earner (£2) voer myns genadichs heeren earner Item die twee cameren daeran staende (k en Aj) daer die keyserinne gelogeert was. 1504. 1341'. Zwarte earner onder myns genad. heeren voircamer. Des tijds werden „nye voeten aen de baneken” gemaakt en ook regels „om de tapisserye aen te hangen.” 142e.upter princen earner, die clene saele daeran staende. 1508. 130V. Gewrocht up des keysers earner (p ende up beyde die vertreckameren ende die zwarte earner daeran. 78) (pag. 90.) Rekening van Pieter Plumoens. Van den be- winde van der edificatie, reparatien ende refectie van der nyenwere camere, enz. 7B) (pag. 90.) 1515. 98r. Gelevert dat hout tot een scutsel, staende in de nyenwe raedtcamer. xoir. Item gesaecht een duere int beschot in de nyenwe raedtcamer. 1516. mv. Noch gemaect twee stylen ende een platte an de loeft’e van de „cleyne raedtcamer”. 80) (Pag- 91-) Zoo blijkt omtrent hunne vergaderingen: 1514. 95V. de muur „voor de raitcamer ende voor myns heeren kelle

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 175