164 HET BINNENHOF VAN I247 I747. was". 1525. 79r. Item in die oude ’s-Gravenh., I, p. 155) Iaat de 1545 b- v. vergaderen; in 1553 pn nlpitkampr van Hpn nair” wordt geschoeid, „ende de ganck voir de raidtcamer ge- maect, die zeer gebroeken was”. 77” raidtcamer, dair die steden van Hollant raidt houden. Ook De Riemer (Beschr. v. Staten daar nog in 1527 en daarentegen in de „audiëntie en pleitkamer van den Hove”; voor hunne bijzondere zaken vergaderden zij nog al eens in een vertrek van het Dominikaner klooster in den Voorhout. Tijdens de „troubles” waren zij ambulant, meestal samen komende te Delft; na 1583 in het nieuwe Dodenhuis van St. Joris, tot dat zij ten slotte weder binnen het Hof terugkeerden. 81) (pag 92.) 1514. loir. Nyenwe greffe, staende an de zael. 1515. 97v- Een berckoen an de trap, die men gaet vuyte nyenwe raedtcamer in de galerye van jouffrou Jutte, ioóv. Gestopt upte huysinge dair joffr. Jutte inne woent ende uptie ganck over die muntcamer (R). niv. Den haert upte jouffrouwen earner boven de nyenwe greffe gemaict. 112V. de muur afgebroken „tusschen de nyenwe greffe ende het bachuys”; weder gemaakt. 82) pag. 93.) Omtrent de verdieping boven de oude raadkamer 1507. nóv. In die maent van meye gewrocht boven die raidt camer ende der grifferye; tusschen die zael, dair die knechts eeten ende die earner daeraen een muyr geleyt, aen een houten beschot van eenen steen dyck van der ondersolder totter upper- solder, lanek omtrent 2 roeden (7.50 M.) ende 14 voet (3.75 M.) hoich. n8v. Item noch gewrocht uptie sael boven die raidt camer, daer des stedehouders knechten eeten, enz. 1458. óór. Up die earner besyden die raidtcamer leyt een stienen ganck voir die veynster, die gebroken was, die weder gemaict mit nyenwe stien. 1395. ’t Portael afgebroken an die raetcamer ende die trappen. 83) pag. 94.) Over de ligging van dezen besproken nieuwen aanbouw: 1520. 72r. Noch daer men nu de nyenwe kuecken tymmert teynden der cappelle. 75r. gelevert upt Binnenhof aen de nyenwe grote kuecken ofte stove ene nyen wendeltrap. 1521. Ó5r. De kamer boven de keuken wordt nog ingericht „ende overmits dat die keyser zeyde, dat men die earner nyet beschieten en soude, hebben die voorn, earner gepleystert ende gewit”. 68v. Item noch geleyt eenen block voor die trap in de galerye, daer men gaet van die nyenwe stoef in die capelle ter kereken. 1522. 69V. Wordt ook gemaakt de „nieuwe penterie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 176