ió5 HET BINNENHOF VAN I247 I747. ende de bottelrie” naast de nieuwe keuken; er wordt daarbij een put gedolven en een nieuwe kelder gemaakt; de keuken blijkt een herstelde oude keuken aan den vijver te zijn70V. zij blijken te behooren bij het verblijf van den Heer van Caestre. 75V. Diens bottelrie blijkt licht te hebben in 't noorden, zuiden en westen en ook is sprake van licht boven die „duere, daer men gaet nae de kaetsbaen.” 1523. 64V. Onder die galerye, dair men gaet van de nyenwe stove nae de cappelle. j8r. Item noch gesteigert tusschen die nyenwe kuecken ende die eetsael en van den Heer van Caester, omme dat oude goote vuyt te nemen. 1525. óóv. groote earner ofte eetsael, daar nabij slaepcamer ende garderobbe, lange Beyersse earner, die (t. w. de vloer) van tween gesceyden is. 1527. 77V. beyde die vertreck- cameren, dat nu ter tyt die eedtsael es van mynen heere van Castre, noch in de bottelrye, staende tusschen de twee ver- treckcameren ende de nyenwe kuecken. 1548. 93c. Cruyskasyn ant logys van de K. M. an de westsyde van den gevel over die „witte” earner. 1554. ioór. borrenput, staende int „Groene- wout” by de groete koeken van den keyser. 1579. I37r. Vier ramen int Groenewout in een earner aen die vyver.int Groenewout in t leste camerken na de capelle. 84) (pag 95-) Omtrent het verblijf van de Heeren van Male, verneemt men: 1517. 981’. Int logys van den drossaet in de camere bovens de stoef. 1519. 791’. Thans woont hij in de stoof- kamer zelve8ov. gesteygert buyten in de vyver an de stoef- camer; 84r. stoefcamer onder de oude raedcamer; haversolder van den drossaet boven die stoefcamere. 1520. 69V. In de zuyt- syde van der drossaets koecken een duercasyn geset, daer men duer gaet in de bottelrye. 73r. Cleersolder boven d’oude raedtcamer (kozijn aan de noordzijde); coernsolder boven idem (kozijn aan de zuidzijde). 1521. yyr. Item op die corensolder van mijn Heer van Male, int oest verloet. 1522. 74V. Stove daer myn Heer van Male inne woent. 1523. 71V. Gewrocht in de huysinge daer den Heer van Male in woent, alsoe den brarit in de schoirsteen van de greffe (7) geweest hadde, dair af die colen van boven neder quamen vallen in den schoirsteen up des heeren van Male earner boven der greffe up den solder, alsoe beyde die schoirsteenen in een comen, waeromme an den selven schoirsteen gesteygert is geweest ende een groot gat dair inne gebroken om te sien oflér eenich hout in was, dair den brant of comen mochte. 1553. 8ov. Upte ganek daer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 177