16-j HET BINNENHOF VAN I247—I747. 87) (pag. 96.) In het algemeen was tot dusverre uit de reke ningen af te leiden, dat kamer k~> heette de „lange dwarskamer.” Mogelijk moet men echter thans onder „lange kamer” verstaan de kamer van Cleve welke toenmaals door een middenmuur in tweeën kan gescheiden zijn. Die tegenwoordige toestand kan echter ook ontstaan zijn tusschen 1609 en 1611, toen de kastelein (zieaanteekening 109) in deze buurt een en ander naar zijn smaak inrichtte. 8S) (pag. 97.) Immers blijkt: 1539. 98V. Mr. Jan Plumeon, conchierge van den voorlogys van den hove. 85V. Jouft’rouwen earner van de coninginne, 88r. koeken van de coninginne. 1540. 84V. Item noch tot Plumeons vermaict boven die sael (oude raadkamer ande noirtsyde. 851'. Item int huys, dair Plumeon woent boven de earner, dair die stadhouder sliep. Item noch gemaict int huys, dair Plumeon woent, opte earner dair die coninginne sliep. 89) (pag. 97.) De Riemer, I, p. 134—142. Voor het iste deel dezer kroniek vereerden de Staten van Holland aan van der Houve 75 w, in 1636 (275V.). ,J0) (pag. 99.) De aangegeven veranderingen volgen uit ver schillende mededeelingen1519. 761’. Voer den greffier after an de nyenwe raedteamer in een cleyne earner. 1522. 781'. Geheel gepleisterd de „rapportcamer”. 1523. 66v. Noch gemaict ende verstelt die tafel in de „secrete raidteamer” mit twee Andreascruyssen. 67V. vertreck staende an de secrete raidt eamer. 75V. In de groote nyenwe raidteameritem in de secrete nyenwe raidteamer. 1524. 71V. Hiernair volgen alsulcke wercken als den voorn. Mr. tymmerman gewrocht heeft achter de nyenwe raidteamer, dair men de nyenwe raidteamer houden sal, enz. (O. a. 12 kruiskozijnen met 24 dubbele vensters, twee zolders, twee schoorsteenmantels en zeven deurkozijnen). 73V. gemaakt wordt: het nyenwe vertreck an de nyenwe raidt eamer, dat onder wesen soude de nyenwe griffe. 74V. Gewrocht ande vertreckcamer, staende by de secrete earner, ende ’tselve vertreck heel vuytten grondt afgebroken ende nyenwe fonde menten laeten delven, enz. In die vertrekkamer drie nieuwe deurkozijnenvoert soe hebben die voirsz. metselaers af- gebroocken een groote stucke muirs in de gange, dair men gaet vuytte voirsz. vertreckcamer nae de raedteamer toe omdat se te naus was. enz. 8or. Item ant „ronne” (goot) van den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 179