HET HUISHOUDBOEK VAN JOSINA VAN DORP. 9 op en een request, en nu gaat neef Filips du Bosch er op uit om den dief op te sporen. Hij wordt vergezeld door zijn knecht Augustijn, die daarvoor van zijn gastheer te Antwerpen een rapier geleend heeft, en vindt Anthonie eindelijk te Calais. Heel veel is daarmede echter niet gewonnen. Wel weet Filips Anthonie mede te krijgen, maar nadat deze op kosten van jonkvrouw Josina gedurende een drietal weken is „bewaert” door den meijer van Berchem en een paar anderen, ontsnapt hij, en de jacht begint opnieuw. De luitenant van den ambtman wordt er in gemengd om de medeplichtigen van Anthonie op te pakken; de „sepier op Treurenburch” krijgt alvast een paar gulden in de hand „meynende Anthoni daer te leveren”; twee knechten, van Montgaillard worden tot tweemaal toe aan de poorten van de stad ’s morgens en ’s avonds ettelijke uren op post gesteld, en drie andere poorten worden bewaakt door twee mannen en een meisje; een man, die „tot Wille- broeck geweest is om naer Anthoni te vernemen of hij daer gevloden was” brengt daarvoor 26 in rekening. Het blijkt in dien goeden ouden tijd erg duur geweest te zijn gestolen geld terug te krijgen, en er is bovendien alle reden om te vreezen, dat jonkvrouw Josina goed geld naar kwaad geld gegooid heeft, want van den afloop vernemen wij niets. De gespecificeerde rekening, die jonkvrouw Josina ge houden heeft van de uitgaven ten behoeve van haar drie pupillen, werpen ook eenig licht op de kosten van het onderwijs in dien tijd. Voor Maeyken van Poelgeest wordt in Juni 1605 be taald „aen Mevrou van den Dael over een jaer mont- costen van Maeyken van Poelgeest” 100 dg; terwijl boven dien ongeveer 200 in rekening gebracht wordt voor haar kleeding. De titel van Mevrouw, nog vrij zeldzaam

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 17