i68 HET BINNENHOF VAN I247—I747. nyenwen thoren, die an de greffe staet. 1525. 68v. De gang werd geheel uitgebroken en met gewelf weder vernieuwd, gewit en gepleisterd, die met een portaal ging van de secreet- kamer in ’t nieuwe vertrek. 69V. Het deurkozijn tusschen de nieuwe raadkamer (A) en de secrete kamer uitgenomen en weder vijf of zes treden verzet. 71V. In die selve maent van Juni in de nieuwe greffe een dackveynster int westen gemest ende in toornken, staende in de ganck tusschen de nyenwe raidtcamer ende de cleyne vertreckcamer, daer een groete schnere inne was ende groeten stanck duer qwam, enz. 1526. 73V. Kruiskozijnen worden vastgezet in den oost- en zuidgevel van de secrete kamer. 1529. 71V. Gewrocht in den ganck van de secrete raedtcamer an een cleyn wendelsteen, dair twee duyms inne gehouwen, deselve daer vast inne gemëst omme een doere dair an te hangen, dat men up te secrete earner nyet loepen en zoude. 1530. 78c. Jan Doudyn de somme van die hij betaelt heeft d’erfgenamen van jouffrouwe Jutte (zie pag. 92. hiervoren) upt hoff voor een zolderken, dat zy ge- maict had ende nu aen de greffie was gevoucht. N. B. In 1500 blijkt de nieuwe kaatsbaan er te zijn. In 1517 is de tuin van den kastelein bekend, ten oosten van deze baan; twee jaar later is er sprake van een muur tusschen beiden. Toen of iets later, tegen 1525, schijnt opgeruimd een deel van de oude assaaicamer der munt, oostelijk van de Dollegraafskamer S, en werd de kaatsbaan zuidelijk tot aan de nieuwe griffie vermoedelijk doorgetrokken. Zoo laten zich wellicht de volgende aanteekeningen het beste verklaren 1524. 791'. Item upt „nyenwe vertreck” dat myn Heere den stadthouder heeft doen maicken over die kaetsbaene, acht glazen mit lysten. 1525. 77V. Item in die ganck van de raedt camer, als men gaet int nyenwe cantoer van myn Heere v. Hoechstraten, int noorden. 78r. koperdraadwerk geleverd „updat die selve glasen met caetsen niet aen stucken gesmeten en souden worden. 1529. 78r. mit oick ’t dack van ’t contoir, staende an de achter (de) raedtcamer. 1533. 8iv.contoir staende an de noordzyde van de raedtcamer. 91) (pag. 99.) 1526. 74c. Gesteygert an de pleyteamere. 1552. 158V. Item opte rol- of pleyteamer alom gestopt. 1569. 90V. Gewrocht int witten van de „audiëntie” van de raidteamere. iO7r. ende ’t yzerwerek (tot de ramen) gelevert, staende upte „furneercamere”. 1556. 103V. Griffe, daer die griffier zidt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 180