169 HET BINNENHOF VAN I247— I747. opte oude griffe op ten trappen als men van boven nae de griffe gaet1572. 97V. noch gemaect an een poort (bij die men nae de grift' ende liberie gaet. 1550. 105V. noch twee dubbelde sloeten gemaict onder de dollegraven earner an een duer, staende by die grefife. N. B. In de „fourneerkamer” werden de zakken van de geïnstrueerde en in staat van wijzen gebrachte processen door de procureurs gefurneerd en afgegeven. Daar boven be vonden zich (door een trap uit deze kamer bereikbaar) de memoriaalboeken en registers van het Hof en de stukken van de getermineerde processen (De Riemer, I, p. 128). 92) (pag. 100.) Omtrent bedoelde veranderingen verneemt men 1532. 79V. Ende begonst te breecken ende te metsen an die cameren over die raedcamer. 8ir.—83V. (Daghuren) van ’t groete nyenwe werek, dat men gemaect heeft boven de pleyteamer ende secretcamer van ’t voorsz. hoff. 1562. 88v. Ampliatie van de requestcamer (Aug. en Sept.) omtne te amplieeren ende westwaerts vuyt te steecken die requestcamer tot een tweede nyenwe raidcamere. (N.B. Eigenlijk schijnt de secrete kamer en niet de requestkamer bedoeld, hoewel beiden oorspronkelijk zeer nauw aan elkander verbonden zijn gebleken hiervoren). 7Ór. en 771'. Op die kamer komt een vierkant portaal, en meubelwerk met gedraaide stijlen. 1571. 8gr. Noch inde vuyt- vaert van myn vrouwe van Boussu gestopt opte drie groote earners boven den raet an de caetsbaen, noch in de achter- camer aen de zuytzyde. 1577. H2r. boven op ’t nyenwe logys over die audiëntie. 9S) (pag. 101.) Omtrent beide kamers blijkt1518. 6gr. yseren veynster van den thoern van de regystercamer. 1576. 1621-, thorn over de regystercamer. 1520. 7ir. raem boven die registercamer boven Jt portael van der grooter saelen. 1524. 781'. In de lantairne die voor de leencamer staet in de muer acht voet nyen glaes. 1535. por. Cornells Claesz., scilder van dat hy in de nyenwe leencamere twee drucken, ’t een van ’t oerdel ende ’t ander van de negende „besten” gestopt, ver zien ende vernist heeft gehadt. 1540. 91c. „Noch heeft den voorn, rentmeester, alzoe by mynen heer den grave van Hoochstraten geordineert was te maicken een nyenwe vertreckcamer teynden an de leencamer van desen hove, voor welck leencamer een gaelderye respondeerende opte andere gaelerye mit een nyenwe

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 181