HET BINNENHOF VAN I247— I747. I 72 101) (pag. 106.) 1519. 91c. Penningen, waarvoor: hy in de cruythuyn (waarin een wingerd, kruisbessen en aalbessen) binnen de tweede poerte up myns g. n. heeren hove gewrocht heeft. 1571. 981’. Nevens elkander opgesomd worden de kruid tuin, de wijngaard en de heining van de „majesteyts bleyck- 1 ter cause van de vracht van een steenen poirt, die gestelt es after by de caetsbaen, soe men nae de Doelen gaet. 1552. I30r. Tot de ■casteleyn in den eersten in de kaetsbaennoch in den bleychoff. 1556. 86v. Nyenwe thoorn by den casteleyn. In de bottelrie van den voirsz. thoorn. velt, dat zeer ongelyck was, geëffent ende die hoichte in de laichte gecroeden, enz. 1549. 124c. Arys Janszen 1 een men die bibliotheek ten tijde der „troubles” vrij wel vernietigd, volgens den geschiedschrijver Bor. In beheer was zij vermoede lijk in 1541 bij een der kanunniken Cornelis Styl of mogelijk Cornells Stryneus. 10°) (pag. 106.) Een en ander als toelichting1530. 66v. schijnt de geheele kaatsbaan geheel omringd door muren; aan de oost zijde werd die muur geschoord door twee groote pilaren. 1547. 911'. Werk aan den nieuwen toren, staande bij de achterbrug: Eerst an den voorsz. nyenwen thooren, wyt wesende 24 voeten ende 40 roede voeten hoich; dairinne vier starren, dair off die twee benedenste geribt ende geplanckt zyn, enz. Die toren ver kreeg acht hoekstijlen en op de verdieping vier kruiskozijnen. ■94V. thoudt tot een duere ande poirte daer men achter nae den Doelen gaet by den nyenwen thoern. io6r. noch een standert boven tipten thoern gemaict mit een vaen, dairinne gemaict een dubbelden arent met een keysers-croen boven zyn hoeft ende al te samen doerluchtig gevylt, als men zyen mach. H4r. An Claes de schilder de somme van van dat hy geschildert ende gestofifeert heeft dat vaenken mit dat looff staende upten appel van den thoern, mitsgaders upte dackveynsteren van den selven thoern, nu van nyenx gemaict, staende achter by de brugge, soemen nae de hantboechdoelen gaet; noch van stofleren van ’t looff boven die wendeltrap van den voorn, thoern ende ’t looff, staende boven die roll, daer men mede sal petten, enz. 121V. en 1221'. Blijkt van nog al verwerkte witte en blauwe steen daaraan. 1548. njr. Alzoe bij ordonnantie van myn Heere den stadthouder geordonneert is geweest te maecken een nyen bleijckvelt van den thuyn, staende by de caetsbaen, dairtoe alle die boemen ommegehouden ende vuytgeroeyt zyndat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 184