HET BINNENHOF VAN I247—I747. 174 seeckere woonplaetse, eertyts die hy te comptoire van den rendant schuldicx was in recom pense ende vergeldinge, dat hy seecker syn comptoirken, ge- staen nevens de poorte off inganck van ’t Groenewout heeft moeten ontruymen volgens d’ordonnantie van 17 Juni 1633. 106) (pag. 112.) Sinds 1637 werd de griffier bijgestaan door een commies, welke de z. g. „depeches” moest behandelen en de afschriften van de stukken en resoluties aan de gezanten be werkte. Later in de 17de eeuw werd diens werkkring meer uitgebreid en trad hij zelfstandig en in plaats van den griffier op. In j68o kreeg hij nog een bijzonder kamertje ten gebruike, voor den griffier getimmerd in 1672, .„om te nader bij den griffier ende bij de resolutieboeken van Haar Hoog Mog. te wesen” {Van Riemsdijk, a. v.) Kan hier sprake wezen wellicht van een verblijf, ter plaatse van Sj? 106) (pag. 113.) Uit de rekeningen toch blijkt: 1586. 1561'. aen de nieu earner, gemaect ten behouve van den graaf van L., staende aen de oostsyde van de Cleefsche earner. lóir. nieuwe windeltrap, staende aen die earner. 1641’. Een dam in de vyver aen de nieuwe earner rontom de privaet geslagen om denselve vuyt het water op te metselen. 164V. Zes canteelsteenen ge houwen mit een sluytsteen op de gevel van de nieuwe earner. i66v. Ende op ’t toornentgen van ’t secreet van deselve earner een loofwerek met een zeeridder vergult ende ander loofwerek verciert. 107) (pag. 114.) Onder hem stonden ook de krijgsraden, vol gens de vermelde instructie. Maurits stelde een Hooge krijgs raad in als hof van appèl. (Fruin, a. v., p. 184 en 376). Diens zetel vermelden de rekeningen niet. In 1621 254V. blijkt alleen van het repareren van de earner van „krysraet” ende het „seecker toirn” (I). 108) (pag. 115.) 1595. 202V. Van ’t maicken van een comp toirken jegens dye muyer achter de Cleeffsche earner. 1597. 1591'. van dat deselve gemaict heeft duerganek aen de earner, ge maect voor den Graeff van Leycester. 1599. 279V. (Hout) aen de nieuwe earner neffens de earner daer de Raedt van Staten vergadert. 295V. (Metselwerk). 1601. 3oor. (Glas) in de nieuwe kamer van den Raidt van Staten. 1623. (2431-. en v.) Jacob van Banchem, den casteleyn van den hove, betaeltdat over de vrywillige affstandt gedaen van seeckere woonplaetse, eertyts

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 186