176 HET BINNENHOF VAN I247— I747. 113) (pag. 121.) Zoo luidt het: 1599. 2821'. Vernieuwinge ende reparatie van de assaycamer ofte huysinge, die bewoont wert by Niclaes Ruffin. 1633. 621’. (Ontvangsten). Van de huysinge van de assay van de munte by de griffe (N.B. Deze laatste was 112) (pag. 121). Men verneemt b. v.1646. 370V. Johan en Cornelia Hanneinan betaelt de somma van vierhondert ponden in vergeldinghe van de ontruyminge ende affstandt, die de zelve hebben gedaen van de bewooninghe van seecker huysinge aen de westzyde van den duergangh van de camere van den Hoogen Raede in Hollant, alzoo de voorsz. huysinghe ende plaetse van dien in ende tot het nieuwe gebouw ende timmeragie voor gemelten Hoogen Raede ende ten dienste van ’t selve heeft moeten ingetrokken, aengestaen ende gebruickt werden, niets gereserveert ofte vuytgesondert. 3711’. Ook blijkt voor hetzelfde doel afgekocht de „huysinge van de assay van de munte op het Binnenhoff met de plaetse van dien”, ten deele noodig zijnde (voor 2500 ponden). N.B. Overigens blijkt uit een formulierboek der bewoners op het Hof van circa 1570, de liberarie, waar Snouckaert woonde, gescheiden van de assay door een klein huisje, en die assay van der munte te liggen bij de greffe; alles dus ten zuiden van gebouw C. De juiste tijd van verplaatsing in de l6de eeuw blijkt niet. lu) (pag. 120.) Omtrent de plaatsgrijpende vernieuwingen blijkt: 1645. 331V. 26.500 11: blijkt verwerkt zoo aan buiten- als binnenwerk van den Hoogen Raad. 332V. Jan Schillemans, beeltsnyder, de somme van veertien ponden over vier pyn- appels by hem gesneden, staende op de baluystrade op het pleyn van de nieuwe raedtcamer van de Ed. Heeren van den Hoogen raede. 371V. 12.000 „Ryswycksche klinkert” verwerkt aan de plaats van de kamer van den Hoogen raad. 1634. 251V. Eenige nyenwe wercken in de casteleynie te hove (verricht) mitsgaders 14 nyenwe winckelkens ofte comptoirkens, corps de guarde ende andere wercken. Ook de galerij d werd geheel vernieuwd in verband met de nieuwe poort. Tegelijk werd een geheel nieuwe trap gemaakt: 2591-,dat over het decken van de nieuwe trap van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal. 2651’.dat om verscheyden dach- loonen by hem verdient zoo int opdelven van de fondementen van de nyenwe trap van de Staten Gen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 188