HET BINNENHOF VAN I247— I747. I77 12 reeds gelegen toen tegen gebouw C; de aanhaling in haar ge heel blijkt eene copie van vroeger), die bewoendt werdt by eene Nicolaes Ruffyn, tot wederseggen toe, van die van der rekeninge van Hollant des iaers om 20 ir, mits dat hy de Heeren van de rekeningen, Generaels van de munte ende muntmeesters ten dienste moet staen, soe dikwils als het vergaderinge valt om d’assaen te maecken ende andere besoignes de munte aen- gaende. 1625. 246V. Van verscheyde reparatien gedaen in die assaey ten behoeve van Gerrit van Langenhoven, bottelier van zyne Exc. 1636. 2781’. 6V2 ell grasgroen laecken in de earner van de Generale munt. 114) (pag. 122.) Men vindt vermeld: 1596. 184V.in vollder betaelinge van ’t houdt ende werek by hem geleevert ende gedaen in de nyenwe lavanderye opt Binnenholt. 1598. 153V. gelevert aent nyenwe washuys van Zynder Excellentie. 1615. 306V. het schoonmaecken van de groote regenback, aen de suytsyde van de groote sael van de lavanderye van Syn Exc. (Vernieuwd 1635. 256V.) 1597. 205v.over een looden hilleby Arnt Pieter, bleydecker, tot syn huyse, eertyts genaempt de Lavanderye. (N.B. Mogelijk de oude lavanderie op het Buitenhof.) 1615. 294c. Blijkt het „washuys in de Casteleynie” te zijn of te worden afgebroken. 1582. Jan Claesz, bode opt hoff, van repa ratie ande lieert ende vloer van den waschtoorn gedaen, dié hem om te bewoonen by myn heeren van de reekeninge in Hollandt gegundt is. 1585. 1421'. De kastelein krijgt blijkbaar een nieuwe „achter”kamer. 1587. 151V. Claes Allertsz heeft de steen „achter die nieuwe, earner by de waschtoorn uytgecroden.” 115) (pag. 123.) Mathys Mateeusz. betaelt 33 W vuyt sake hy met Parys pleyster gemaect ende becleet heeft de camere van de Heeren van den Raede van Syne Exc. 1541-.vandt maecken van de nyenwe raedtcamer van den raedt van zynder Exc. H6) pag. 123.) Het schijnt dan ook niet geheel onraadzaam aan te nemen, dat deze raadkamer gaandeweg bestemd bleef voor de meer particuliere zaken van den stadhouder. In 1641. 324V. werden dan 1400 ii’ aan inwendige vertimmeringen be steed „aen de raedtcamer van Syne Hoochheyt”; het volgende jaar. 327V. werden verder veranderingen gemaakt in het „was huys ten dienste van de Ed. Heeren Raiden van Syne Hoochheyt”. De afgesloten rekeningen van de Domeinen lagen in 1730 op den zolder van gebouw C (De Riemer. I. p. 126).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 189