HET HUISHOUDBOEK VAN JOSINA VAN DORP. IO in dien tijd, wekt het vermoeden, dat Maeyken, die inder daad katholiek is gebleven, in een geestelijke inrichting werd groot gebracht. Daar zij toen pas acht jaar was, behoefde het onderwijs nog niet in aanmerking te komen. Wij vinden echter een anderen post ten behoeve van zekere niet verder aangeduide Grietje, aan schoolgeld, „met hetgene haer meestersse voor haer verleyt heeft, voor drie vierendeel jaers 113 T 10 st. 6 d.” Volgens de mededeeling van Mr. de van der Schueren waren de jonkers du Bosch, tegen de bedoeling hunner moeder, door hun grootvader naar Antwerpen gezonden, bij jezuieten ter schole. Dit onderwijs schijnt dan echter niet veel vrucht gedragen te hebben. Ten minste in Augustus 1603 wordt een schoolmeester aangenomen, die Arnoult du Bosch zal leeren schrijven. Dit wordt geac cordeerd voor 20 gulden, terwijl den schoolmeester voor zijn entree nog 18 stuivers wordt uitbetaald. De hulp middelen voor dit onderwijs zijn niet duur: „aen een inckcoker ende een schrijfboek, midtsgaders pennen ende pampier tsamen 3 st. 3 d.” „Tenselven dage” wordt „gegeven aen den voorn. Arnoult tot zijn daegelijcxe behoefte ende speelgelt 3 gulden”. Tegelijk wordt hij dan ook goed in de kleeren gezet. Het is een lange lijst van uitgaven, van welke ik slechts enkele zal memoreeren. Een paar „saijette gebreijde coussen” kost 4 lost.; het linnen voor zijn hemden 15 st. de el, buiten de „craechskens ende poignetten van de voorschreven hem den”, waarvan het linnen 25 st. de el kost. Het „camerijcx doek” voor zijn kragen kost 2 gulden de el. Het „lijnwaet” voor zijn „socken” kost 11 st., dat voor zijn „neus- doecken” 18 st. de el. Een paar schoenen kost 28 st. buiten de linten, w’aarvoor nog 4 st. 3 d. betaald wordt. Het bombazijn van zijn wambuis kost 24 st., het laken 6 gulden de el. Het zijden galon en passement wordt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 18