178 HET BINNENHOF VAN 1247—1747. 121) (pag. 125.) Zooals blijkt: 1662. 3361-, Over leverantie van groen fluweel ende laken mitsgaders franjen, die zoo tot stoelen taeffels als bededen van pultrinus ten dienste van 't Leenhoff, 117) (pag. 123.) In 1572 waren de Spaanschgezinde leden van het Hof uitgeweken naar Utrecht, waar het omstreeks 1577, zonder veel gezag te hebben uitgeoefend, te niet ging. In eerstgemeld jaar waren echter voor Holland nieuwe raden in het Hof benoemd. Zij vestigden zich kort daarna te Delft, en keerden in het begin van 1577 terug. Ten gevolge van de in stelling van Gecommitteerden Raden (der Staten) van Holland in 1585 werd volgens Staten besluiten van Mei des volgenden jaars de kennisneming van gewestelijke regeeringszaken aan het Hof onttrokken, dat sinds dien een deel zijner politieke macht verloor. (Omtrent Hof en Hoogen Raad ten tijde der Republiek het Hof bleef in hoofdzaak werken volgens de instructie van 1531 zie: Fruin a. v. p. 349—360). 118) (pag. 124.) Elders (Kroon, Beschr. v. ’s-Gravenh., p. 101) blijken dergelijke stukken van het Hof en van den Hoogën Raad zich dan ook in 1807 nog bevonden te hebben in deze kelders. De meest noordelijke kamer die van Oldenbarnevelt - tegenover de kaatsbaan, heet volgens resolutie van 9 Juli 1601 den Admirant van Arragon tot 1602 als gevangenis aangewezen, gevangene in den slag bij Nieuwpoort (De Riemer. I. p. 128). Dat echter die Admirant in de kasteleinij zelf verblijf hield (Jaarboekje v. 1900. p. 244) is dan ook misschien meer uit de rekeningen te vermoeden uit een post van c. 1603. 369V. Andries timmerman, deurwaerder van de Heeren Staten Generael, betaelt vant schoonmaecken van de raetcamer ende comptoir van de Heeren Staten Generael ende van de trappen van boven de earner, daer den admirant gelegen heeft. Hier valt te denken aan een kamer nabij de vergaderzaal zelve. 119) (p. 125.) Het leidak der zaal werd dit jaar geheel ver nieuwd. Noodig daarvoor was dan ook (23or:) ’t afbrecken van de vandels op te groote sael. 12°) (pag. 125.) In 1730 bevond zich anders de charterkamer van H. Ed. Groot Mog. op de 2de verdieping boven de tegen woordige koffiezaal der iste kamer. (De Riemer, p. 153), d. i. dus boven i.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 190