HET BINNENHOF VAN I247 I747. 179 ’t registercamer Hoft' van Hollant, ende Hogen Raede in Hollant, enz. (gebruikt zijn). 33Ör. Corn. Coppens, tapytwercker te Delft, in voldoeninge van 233 3/4 ellen tapeet by hem tot 6 it 6 s. de elle in de nieuwe earner vant leenhoff gelevert. 1665. 337r. Dezelfde, tapytsier, betaelt de somme van 69 if 11 s. voor een stuck tapyt voor de schouwe van ’t leenhoff gelevert. 122) (Pag- 125-) De leenkamer zelve bleef evenwel ter plaatse naast de Groote zaal. Ook werden in 1679 en 1681 de naast liggende Graaflijkheids rekenkamers voor de „Sociëteit” tot kosten van deze, naar schijnt, vrij gemaakt. (De Riemer, II, p. 254). Zij schijnen daar gebleven te zijn, want in 1758. 182V. is sprake van verschotten voor de „Graaflijkheids geweesen reekenkamer, ’t vertreck van de Sociëteit, ende leenkamer.” 126) (Pag- 128.) 1621. 248r.de leveringe van 440 blaueuwe ende graueuwe steen, tgeen by hem gelevert ten behouve vant hoff ende geleyt syn in de nieuwe galerie naer den inganek van de earner van de Heeren Staeten. 252V. voor ’t grote nieuwe werek vant logys van Syne furst. enz. 12S) (pag. 126.) O. a. wordt in deze gevonden: 1597. 191V. Opt incoopen van rooden steen, daer die nyenwe reecken- kamer mede gemetselt is. 1598. 140V. Verguldt zeven steen dye gestelt is in de muer van den thoorn van de earner van de reeckeninge. 152V. Den selven betaelt vant decken van den toorn van de nyenwe rekencamer. 1599. 2791’. Blijkt nog veel houtwerk in deze kamer gemaakt te zijn. 2961'. Blijken de vier (overige) „middelcamers van de earner van Reeckeninge” gewit te worden. 124) (pag. 128.) Zulks valt af te leiden op1593- 199V. be taelt van dat sy luyden den opganek van Sijn Excell. ende den inganek van de Staeten gewittet hebben. 1596. 173e. Van dat deselve den pat lanx de corte gaeldery nair de Staeten van Hollant te gaen geplaveyt heeft. (Vermoedelijk van de middelpoort af.) 1443. Voirt portael van ’t registercamer een druppel ingeleyt. 120) (pag. 128.) 1600. 366V.over ’t schoonmaecken van de cameren binnen den thoorn van het nyenwe werek boven het quartier van Zyn Exc. in de maent van October 99.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 191