i8o HET BINNENHOF VAN 1247—I747. de capeile. 127) (pag. 129.) Zoo vernemen wij1633. 87V- Winckel in de corte gaelderye by den inganck van de capeile. 12<J) (pag. 130.) Te dezer zake blijkt b. v.1642. 3281-. Hare Hoogheid heeft een nieuwe bordestrap gékfegeri, kostende 300 u:. Er blijkt sprake van een buiten het bestek aangenomen houten galery voor 848 'ic; er waren ook veranderingen ge maakt in het kwartier van de jonge princes van Oranje voor 1026 ir. 3291’. 2800 pond over ende in voldoening vant gint by hem verdient is in het opmaken van een nieuwe earner met eénighe veranderingen naast de nieuwe earner van Mevrouw de Princësse boven het quartier van zyn hoochheyt Prins Wilhern. 1641. 34Ór. van ’t gint by hem verdeckt ende gëlevert is aen de nobrdpóort, 'als suytwest syde van het nieuwe pavilhoen aen den vyver. 1644. 228V. van ’t gunt by hem gemaeckt ende gelevert is Laen een houten gaelderye, dienende om Van den brantsoldèr op de nieuwe earner van haire hooch heyt te gaen. 13°) (pag. 134.) Zoo: 1671. 269V. 240 m: voor het maken van haerstene boogen van de gaeldery, reght voor de poort. 131) (pag. 131.) Zoo blijkt toch: 1641. 323c. De wedW0 ende erfgenamen van zaliger Jan Gerritsz. van Lier, steenhouwer, betaelt 18.102 over ende in voller voldoeninge van het werek van de nieuwe gaelderie aen de noortsyde van het Binnenhof!' (aangenomen 15 Aug. 1639.) Er bleek bij de afdoening geschil over eenige daaraan verwerkte.geborsten capiteelen; ook was sprake van wanlevering omtrent de in het bestek voorge schreven hardsteenenpoort. 1640. 332r. 491 iv voor geleverd werken arbeid .„in het separeeren van de earner, op d’oude gaelderye. voor Syne Hóoehh”. ,i 12s) (pag. 129.) 1628. 347V. Over het opbreecken van ’t plat boven de „nyenwe” finantie ende ’t verleggen van 5460 11: loots aen ’t selve werek, 1631. 332V. Int maecken van twee boven- camers ten dienste van Zijn Exc.een contoir ende kelder ten dienste van de secretarie van myn Heeren de Staten. De ver. melde bordestrap verving een wenteltrap, uit den aanvang der i6do eeuw vermoedelijk. Op zijn beurt werd deze in 1758 (178V.) vertimmerd en verfraaid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 192