I. Holland. DE JURISDICTIE-GESCHILLEN TUSSCHEN HET HOF VAN HOLLAND EN DEN MAGISTRAAT VAN DEN HAAG. het Hof van De oprichting van Ik heb mij voorgenomen, om in de Bijdragen en Mededeelingen de Jurisdictie-geschillen, die gedurende bijna tweehonderd jaren het Hof van Holland en den Magistraat van den Haag verdeeld gehouden hebben, in bijzonderheden te behandelen, den aard en den omvang dier geschillen te onderzoeken en hunne oplossing mede te deelen, in de betrekkelijk weinige gevallen, waarin die geschillen tot eene oplossing kwamen. Ik acht het echter wenschelijk, om vóór de behandeling van dat omvangrijke onderzoek vast te stellen wanneer het Hof van Holland is opgericht en wanneer het bestaan van den Haag als vaststaande mag worden aangenomen. Immers in zeer vele jurisdictie-geschillen, d. i., ge schillen over de vraag, wie, het Hof of de Schepenbank, bevoegd was, een of ander burgerrechtelijk geschil of een of andere strafvervolging te berechten, was het bij de hoogst gebrekkige belijning van elks bevoegdheid een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 195