j 86 DE JURISDICTIE-GESCHILLEN, ENZ. 1) De titel dier brochure isBrief behelsende twee preuven dat het Hof van Holland voor den jaare 1429 is opgeregt ge schreven aan H. Z. D. V. A. R. D. I. M. door E. L. E. O. D. H. O.; de letters H. Z. D. enz. van achter af gelezen zijn de beginletters van: Mr. Jacob de Riemer, advocaat voor den zelveh Hove; de letters E. L. enz. zijn de beginletters van: een liefhebber en onderzoeker der Hollandsche oudheden. Dit siet men alle daghe, Dat menich hier om leit laghe, Ende met allen doene daer na staet Hoe hi te Hove mach worden Raet, Ende hi sine sake moghe bedriven. Van meer gewicht zijn de bewijzen, die Mr. Frans van Limborch, advocaat-fiscaal bij den Hove in eene brochure x) heeft aangevoerd, De eerste der twee preuven is deze: dat de Graven van Holland lang vóór het Bourgondische tijdperk in hunne handvesten herhaaldelijk zelf melding maken van hun Hof. Men vindt toch in vele stukken, uitgegaan van de Graven, voornamelijk van die uit het Beijersche huis, aan het slot, na de dagteekening de woordenna den loop of na den stijl van Onsen Hove. Daaruit alleen reeds af te leiden, dat de Graven in Holland een Hof hadden, terwijl men elders te vergeefs een spoor van zoodanig collegie zoude zoeken, gaat echter te ver. Wat toch was het geval. In de 13d® en i4de eeuw begon het kerkelijk jaar met Paschen, en het burgerlijke jaar met Januari; de dagen tusschen 1 Januari en Paaschdag vielen dus volgens de eene of andere tijdrekening in een ander jaar: en nu werd het allengs de gewoonte, om, ten einde verwarring te voorkomen, in de acten bij de data te voegen vóór of na Paschen, of zooals de koningen van Frankrijk en andere vorsten deden, naar den loop

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 198