i87 DE JURISDICTIE-GESCHII.LEN, ENZ. of stijl van ons Hof, wat dan beteekendevolgens de burgerlijke tijdrekening; en er is niets vreemds in ge-, legen, dat de Graven uit het Beijersche Huis, die tevens Graven van Henegouwen waren, die fransche gewoonte hebben nagevolgd, al hadden zij dan ook niet een Hof in hun hollandsche graafschap. De tweede preuve voor de oudheid Van het Hof van Holland door Mr. van Limborch aangevoerd is deze, dat reeds lang vóór het Bourgondische tijdvak de hólland-, sche graven in vele handvesten en ook in beslissingen over geschillen, melding maken van hunnen Raad, bij wiens advies de handvesten verleend of de beslissingen genomen werdende geleerde schrijver gaat daarbij echter uit van de geheel onbewezen en juist te bewijzen stelling, dat de Raad van Holland synoniem is met het Hof, en als hij dan verschillende voorbeelden heeft aan gehaald, van de vermelding door de graven van Onzen Raad, roept hij zegepralend uit, dat hij nu volledig heeft bewezen, dat het Hof sinds, eeuwen reeds had bestaan vóór de dagen van Philips den Goede en Karei den Stoute; het zal geen verder betoog behoeven, dat een dergelijke onbewezen stelling niet het verlangde bewijs kan opleveren. Daarvoor werd nog een beroep gedaan op het accoord in 1443 door Jan Heer van Egmond gemaakt tusschen de stad Alkmaar en de buren van Bergen, die geschil hadden over de kósten van sluizen te Alkmaar waardoor Bergen ook uitwaterde. In dat accoord lezen wij dat de buren van Bergen in het vorige jaar in den Hof van Holland schrifturen hadden overgegeven en geklaagd hadden over die van Alkmaar, die hunnerzijds eene tegem overgestelde meening hadden verdedigd; dat de Raad van Holland daarop de handvesten omtrent die sluizen, eertijds door de Graven gegeven, had onderzocht en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 199