i93 DE JURISDICTIE-GESCHILLEN, ENZ. 13 J) Ik geef deze beslissing eenigszins uitvoeriger, omdat zij een denkbeeld geeft van de wijze van procedeeren in burger lijke zaken in de i4de eeuw. twistelicke saken of van allen geschillen, die in den lande wesen moghen van heren, van steden, van enighe goeden luden of van goede, die gheloven wij in goeden trouwe bij Rade ons Raedts ende den goeden steden, nae al onser macht in ruste ende in goeden punten te brengen. Reeds in het volgende jaar legde hij een twist bij over „de heerschappe van der Lecke” tusschen de Heeren van Culemborg eenerzijds en Heer Jan van Polanen, Heer van de Lek anderzijds. 1) Hij schrijft: „Soo hebben „wij bij goeddunken van ons Raeds van Holland ende „der steden van Holland eenen bescheijden dag be- „scheijden op Sinte Lambrechts dag lest voorleden tot „Sinte Geerdenberge den voorsz. partijen, om een ijegelijk „rechte ende reden te doen na sijnen betoge; op welke „dachvaert wij ontboden hadden onsen lieven Neve Jan „van Beloys, onsen lieven ende getrouwen Raetsluijden „uijt Henegouwe, uijt Hollant, uijt Zeelant op welken „tijd wij aanzagen ende hoorden voor onsen lieven Neve „Jan van Beloys, voor onse Raetsluyden, neven (steden „ende mannen zulck betooch, als die heere van Arckel, „die heere van Culenborch daer deden togen op die „eene zijde en heer Jan van Polanen op die ander zijde. „Soo hebben wij met onsen lieven Neve, Raetsluijden, „die Steden ende mannen voorseijt op de voorsz. be- „toge wel beraden, ganschelijck met open rade ende aan- „gesien een ijegelijks recht ende des overdragen gansche- „lijk ende eendrachtelijk, die ons dunckt, ende gevonden „hebben”, enz. Bij de beslissing van een geschil tusschen den Burggraaf van Leiden en die van Oudewater over de tollen te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 205