DE JURISDICTIE-GESCHILLEN, ENZ. 203 raadkamer mochten verschijnen, maar belast waren met de redactie van de acten en plakkatenen onbezoldigde Secretarissen, wier taak het was de afschriften der ori- gineele stukken te maken. Eindelijk werden nog deur waarders vermeld, aan wie hoofdzakelijk werkzaamheden werden opgedragen, die thans door den concierge of een bode worden verricht, en een onbepaald aantal boden. De beslissingen moesten worden genomen door den Stadhouder of President met minstens vier Raden; maar alle Raden moesten tegenwoordig zijn bij de uitspraak der definitive sententies, welke vier malen in het jaar plaats had en wel in de weken, waarin de Quatertemper dagen vielen. De Raden moesten dagelijks vergaderen van ’s morgens vroeg tot etenstijd, dat was tusschen Paaschen en Bamis van 7 tot 10 uur en tusschen Bamis en Paaschen van 8 tot 11 uur; in die ochtendzittingen hadden de pleidooijen en de behandelinge der gewich tige zaken plaatsna den noen kwamen de Raden wederom bijeen voor de behandeling der minder belang rijke zaken. De zittingen op de vier eerste dagen der week waren gewijd aan de behandeling der gewone zaken terwijl de zittingen op Vrijdag en Zaterdag, zoo wel des voor- als des namiddags bestemd waren voor de zaken die den Hertog en het Land betroffen. Voorts bevat de ordonnantie uitvoerige voorschriften omtrent de emolumenten der leden van en ambtenaren bij de Raadkamer en een tarief voor advocaten, procu reurs en getuigen; ik wil daarvan slechts twee bepalingen vermelden. Als één der Raden zich uit den Haag ver wijderde om informatiën in hangende gedingen in te winnen, dan werd hem per dag voor zijne reis- en ver blijfkosten toegelegd 36 grooten, maar dan moest hij zelf het francijn en het papier bekostigen, noodig voor het schrijven der door hun opgemaakte stukken. Alle

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 215