DE JURISDICTIE-GESCHILLEN, ENZ. 204 de kerken, schrifturen die in de Nederduitsche taal gesteld, aan Raadkamer werden overgegeven, moesten terstond in het Latijn of in het Fransch worden vertaald door een der Raden, den Griffier of een der Secretarissen; de vertaler ontving voor zijn arbeid 2 grooten vlaams voor elk blad aan beide zijden beschreven, op elke zijde 28 regels van 10 woorden elk. Nog vindt men bepalingen omtrent de wijze van pro- cedeeren in burgerlijke zaken omtrent de strafzaken slechts ditdat de beklaagde drie maal verstek kon laten gaan, maar zoo hij op de vierde oproeping niet verscheen, werd hij gestraft met verbanning en confis catie zijner goederen over de voorloopige ten uit voerlegging der sententiën en over het appel van alle arresten op den Hertog, en ten slotte eene opgave van alle zaken, die aan de jurisdictie van de Raadkamer waren onderworpen. Deze warende zaken betreffende de vrijheden en rechten van den Hertog, de fundatiën van kerken, injuriën gedaan van geestelijke personen, verbreking van de sauve-garde door den Hertog ver leend, de domeinen, de ambtsverrichtingen van ’s Hertogs Officieren, de munt en andere betreffende de Hoogheid van den Hertog, geschillen tusschen steden en kastele- nijen, obligaties door Edellieden op hun eerewoord en ■onder hun zegel gegeven, waarbij zij zich verbonden tot betaling van geld of levering van goederen, stoornis in het bezit van leenen en andere goederen, privilegies gegeven aan vreemdelingen, en eindelijk alle verjaarde strafzaken. Zooals men ziet zijn in deze opsomming van allerhande zaken niet opgenomen de appellen van de vonnissen van lagere rechters, hoewel de ordonnantie bepalingen omtrent de behandeling dier appellen bevat, en evenmin eene omschrijving van de personen waar over, en het grondgebied, waar het Hof zoowel in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 216