DE JUR1SDICTIE-GESCHILLEN, ENZ. 205 van en slag en burgerlijke als in strafzaken uitsluitend jurisdictie had. En juist over deze beide laatste punten ontstonden later de meeste jurisdictie-geschillen tusschen het Hof van Holland en de magistraat van den Haag. Het Hof be weerde uitsluitend rechtsmacht te hebben over de Edelen, de Suppoosten van den Hove en de geprivilegieerde personen, en over alle misdrijven, die gepleegd of ont dekt werden op het grondgebied van het Hof en de aanhoorigheden daarvande Magistraat ontkende die rechtsmacht op zich zelve wel niet, maar omtrent de vraag, wie onder de bovenbedoelde personen moesten worden gerekend en hoever zich de aanhoorigheden van het grondgebied van het Hof zich uitstrekten, konden de beide rechtscollegies het maar zelden eens worden. Bij ordonnantie gegeven te Brugge den 14 Mei 1463 bevestigde en bekrachtigde Philips de ordonnantie, die zijn zoon het vorige jaar omtrent de Raadkamer van den Raad had uitgevaardigd. Bij die ordonnantie ontbond hij de Rekenkamer in den Haag en voegde die bij de Rekenkamer te Brussel. Voorts gaf hij aan alle leden officieren en ambtenaren bij den Raad hun ont- benoemde er anderener ontstond dus door deze nieuwe benoeming op eene geheel nieuwe instructie een nieuw college, dat onder eenige wijzigingen het latere Hof van Holland werd. De nieuwe leden werden benoemda la consultation, déliberation, conclusion, adrece et conduite, tant de la justice, comme de nos propres affaires, droits, domaires, hauteur et Seigneurie, comme aussy de toutes autres besognes et affaires de nosdits pays de Elollande, Zeelande et Frise et de nos srijets d’iceux. Men ziet het, de werkzaamheden, die aan de Raad kamer waren opgedragen, waren zeer talrijk en uiteen- loopend, en waar wij boven zagen, dat de Raden dagelijks

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 217