dit DE WONING VAN DESPINOZA OP DE STILLE VEERKADE. Toen ik een paar jaar geleden de eer had een bezoek te brengen aan wijlen den Zeer Geleerden Heer Tal, Rabbijn der Israëlitische gemeente te dezer stede, om hem te raadplegen over enkele Hebreeuwsche boeken van Spinoza's boekerij, vermoedde ik weinig dat ik mij in het huis bevond waar die boekerij zelve eens had gestaan, en de wijsgeer zelf had gewoond. Nu het mij gelukt is zulks te kunnen bewijzen, is het mij aangenaam het in de jaarboeken van „Die Haghe” ter algemeene kennis te mogen brengen. Op zonderlinge wijze is men in de bepaling van huis telkens op een dwaalspoor geraakt. Johannes Colerus, onze eerbiedwaardige en geloof waardige zegsman omtrent Despinoza’s leven in den Haag, vermeldt ons, op bladz. 27 van de Uitgave van zijn werk door den Heer Campbell, bladz. 147 der oorspronkelijke, dat de wijsgeer zich in den Haag vestigde op de Veerkaai, ten huize „van de weduwe van Velen, alwaar hij zich ook in de kost besteed hadde, in hetzelfde huis, daar ik tegenwoordig in wone, zijnde mijn studeerkamer, in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 219