i4 HET KATHOLICISME, ENZ. zorg en bemoeiing geweest; op het gansche gebied van armenzorg, zoover dit zich uitstrekt, heeft de stad ’s-Gravenhage haar ten allen tijde met grooten ijver en toewijding aan het werk gezien. Wij behoeven daarover niet in bijzonderheden te treden; veel meer, dan de plicht der beknoptheid ons toelaat hier te vermelden, is te vinden in „Haagsch Jaarboekje 1890'’, blz. 83—103. Alleen merken wij op, dat het personeel der leden na dien tijd eenige verandering heeft ondergaan. Het bestaat nu uit de volgende heerenDr. J. F. Baerken, president; W. A. Smit, vice-pres.; Mr. E. F. M. Hanlo, secretaris; J. A. J. M. Meijlink, penningm,; Mr. J. G. S. Bevers, J. A. N. Meeuws, E. G. A. Schröder, Dr. A. F. A. M. van Dommelen, G. Drabbe, H. C. M. Brouwer Ancker, M. Waterreus en A. C. A. van Vuuren. 2. Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo. Het doel der St. Vincentius-vereeniging laat zich in het kort op de volgende wijze samenvattendoor persoonlijk huisbezoek zich van den toestand der arme gezinnen op de hoogte te stellen, hun in allen nood, zoowel op zedelijk als op stoffelijk gebied, met raad en daad bij te staan, en zoo, door de beoefening der christelijke lief dadigheid, niet alleen het lot der armen, zooveel mogelijk, te verbeteren, maar bovenal zich zelven te heiligen. Zij is eene wereldstichting en Parijs haar hoofdzetel; daar werd zij in 1833 opgericht en vandaar uit heeft zij zich in weinige jaren over geheel de katholieke wereld verspreid. De Vereeniging bestaat uit conferenciën, d. w. z. afdeelingen van een betrekkelijk gering aantal leden, die ieder haar eigen bestuur en haar eigen arbeids terrein hebben. De Conferenciën volgen geheel de parochiale indeeling; iedere Conferencie draagt den naam van den Patroon der parochie, waarin zij werkt. In steden waar meer dan eene kerkelijke parochie bestaat, wordt er steeds

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 22