210 DE WONING VAN DESPINOZA OP DE STILLE VEERKADE. 2 Johan van 29 Febr. 1744 verkoopen de Heer Johannes Adriaan van der Cloot, coopman, wonende tot Rotterdam en de Heer Tieleman Tame, med. doctor alhier, bijde van Dalen in zijn leven Mr. timmerman, verkoopen aan Johan van der Cloot een huis en erf, staande en gelegen aan de zuidzijde van de Nieuwe Veer- 8 Oct. 1731 maakt Juffr. Barbara van Leeuwen, wed. van wijlen den Heer David van der Cloot een testament voor Leonard Bylandt, Notaris te ’s-Gra- venhage, waarbij hare twee zoons de Heeren Johan Adriaan en Isaac van der Cloot tot executeurs worden aangesteld en gemachtigd hare onroerende goederen te verkoopen, enz. Akte in het bezit van den Heer Amiabel. Febr. 1703. (fol. 289.) Margaretha van Blenchvliet, weduwe van Johan van der Cloot geeft aan David van der Cloot zoon van Isaac van der Cloot, het bovengemelde huis, werdende tegenwoordigh bewoont by Ds. Collerius, predicant van de Luyterse gemeente binnen s-Gravenha ge, in voldoening van, enz. (Zie de acte gepasseerd voor Notaris Otto van Voorst te Rotterdam, dd. 27 Januari 1703.) Johan gelegen kade, belend ten noorden, de Heere straat (d.w.z. de Veerkaai) oosten, Dirck Arents Tol. zuiden, de gemeene gang. westen, Gerrit van Maerle, koorenkooper. Sedert 13 Aug. 1646 aid. gevestigd. In ’tQuohier van ’t straatgeld 1664, fol. 344, komt der Cloot de Jonge als eigenaar voor.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 222