DE WONING VAN DESPINOZA OP DE STILLE VEERKADE. 21 I Gepasseert voor Notaris G. Trouillé. In het bezit van den Heer Amiabel. 13 Maart 1752. Gerard Reyners gehuwd met Jacoba Esgers verkoopt bovengemeld huis, belend als voren, nu ten Westen Juffr. Tinne, aan Anthony 1) Dit nummer 4920 is het doorloopend No. van het ver- pondingsregister en beantwoordt aan No. 970 van de wijk, zooals blijkt uit de verpondingslijst van 1730. Genoemde Anna van Wormer was eerst gehuwd geweest met Cornelis Esgers. Ze stierf in April 1749. De aangifte voor de successie geschiedde 12 Aug. 1749. Executeur was G. Trouillé en onder de nagelaten goederen behoorde het boven gemelde huis. Haar nalatenschap kwam aan neven en nichten. De Akte van scheiding in bovengenoemden boedel is gepasseerd vóór Notaris Pieter Bakker. van en hun sterk en schoonmoeder Leeuwen, weduwe wijlen aan Mejuffrouw wijlen den Heer als last en ordre hebbende makende voor hunne moeder Mejuffrouw Barbara van den Heer David van der Cloot, Anna van Wormer, weduwe van Teunis van der Storm, wonende alhier, seekere huys en Erve met een gemeene Uitgang in de Haagpoort uytkomende op de dunne Bierkade, staende en gelegen aan de zuijdzijde van de Veer kade alhier, bekent in de quohieren der Verpon dingen onder 4920 1), belent: ten oosten Jacobus van den Burgh, ten zuyden de voorschreven Haeg- poort, ten westen en ten Noorden de Heere straat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 223