EEN „IN MEMORIAM” GEWIJD AAN DE AMSTER- DAMSCHE VEERKADE, DE STILLE VEERKADE EN DE PAVILJOENSGRACHT TE JS-GRAVENHAGE. Het Gemeentebestuur van s-Gravenhage vond goed in het jaar 1901 te niet te doen, het werk, dat de Vroedschap van het vlek „die HagheJ’ in het begin der XVIIde eeuw met veel kosten had tot stand gebracht, het liet dempen de Amsterdamsche Veerkade, de Stille Veerkade en de Paviljoensgracht en tegenover het standbeeld van Baruch Spinoza, den grooten denker, die zich vruchteloos ver diept in dit dempings-vraagstuk, zal nu ergens een gedenk- teeken worden geplaatst, in vier basreliëfs voorstellende Ende zij zeiden: «Laet ons onze steden uitbreiden door grachten te graven, ende daerneffens wegen aen te leggen ende de gronden tot huijs-erven uit te geven.'” Ende zij deden alzoo. «Ende de steden der kinderen Nederlands, sij werden vol van welvaert, ruijm ende aangenaem om te zien ende om be woond te worden, ende sóó, waren er geene andere in het werelddeel van Europa. „Ende in alle deze hunne steden, werden groote schilders geboren.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 230