222 EEN „IN MEMORTAM”, ENZ. veelal aanwezige wagen-pleinen, want van wege de vele en hooge boog-bruggen over de grachten, was het be zwaarlijk rijden in de steden, en vracht-sleden, zij deden waar noodig, toen de taak onzer vracht-karren. Het water-verkeer vervulde toen, wat het vervoer betreft, de plaats van ons straat-verkeerbijna alles wat nu per rijtuig komt, kwam toen per schuit en van daar, ter wille van de onbelemmerde vaart door die grachten, de vele hooge bruggen, meerendeels eerst eenvoudige houten juk-bruggen, later vervangen door breede, statige steenen boog-bruggen, terwijl in de hoofdgrachten enkele en ook zelfs dubbele klap- of ophaal-bruggen, de groote schepen in de gelegenheid stelden om met staanden mast binnen te komen, als ’t kon, door te zeilen zelfs. En over de kleinere dwars-grachtjes en bij vele dwars-straten zag men niet zelden loop- en trapbruggetjes in allerlei vorm en afmeting. Sommige zelfs zóó hoog en zóó smal, dat men bij duisternis of storm, maar liever eene brug verder liep en. ze dan maar niet over ging. In de steden zijn deze soort bruggetjes nu zoo goed als verdwenen, maar in de Zaan-streek en in de Groninger-veenkoloniën kunt ge ze bij honderden nog vinden. Daar waar, op de aan die grachten aangewezen markt plaatsen, de ruimte voor de kooplustigen bij toenemenden bloei der stad eindelijk te smal begon te worden, daar behielp men zich eerst door met een steigerwerk, die ruimte ten koste der gracht iets te verbreeden, tot men eindelijk, zoodanige gracht-gedeelten geheel overkluisde of overbrugde, en zóó ontstonden die eigenaardige markt- bruggen of markt-ruimten over of boven de gracht, zooals men ze nog vindt te Alkmaar, te Leiden, te Leeuwarden, te Rotterdam, te Schoonhoven, enz. En die grachten, over- boomd en overschaduwd als zij waren, zij beschermden de schuiten die, vooral op markt-dagen, vol met koop-goederen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 235