225 i5 de Oude Gracht te Utrecht nog eene tweede, z. g. oWw-gracht langs het EEN „IN MEMORIAM”, ENZ. stelden te o. a. eene variëteit en met hun overhangend groen en hun bloemen en door- en inzichten daar op uit; en zelfs daar, waar de achtergevels of lage uitbouwtjes die gracht-zijde begrenzen, zit daarin nog vaak eene speling van vormen, van daken, van hoogten, van diepte en van kleur, bij gunstige be lichting de verrassendste effecten gevend, of wel, die achtergevels, zij openen zich even boven den waterstand, elk in eene galerij, die tot los-of laadplaats, tot speelplaats, tot zitje, of, tot ik weet niet welke andere doeleinden werd benut, en nu aan zoo’n gracht weder een geheel ander, nog veel karakteristieker effect geeft. En daar, waar de gracht-waterstand een drie of vier Meter of meer, geregeld beneden bovenkant bestrating bleef, daar benutte men die hoogte onder de straat tot overkluisde kelders, die, in aansluiting met de kelders onder de huizen, dan de bewoners dier huizen in staat om van uit hun woningen direct in de schepen kunnen lossen of laden, terwijl dan soms, zooals in beneden loskade, de water was aangebracht. En de kleinere, vaak smalle verbindings-grachten, niet door wegen of straten begrensd, maar de scheiding tusschen twee tegenover elkaar gelegen reien huiserven vormend, zij zijn soms nog het allerschilderachtigst, want over die grachtjes heen vindt men soms allerlei leuke houten uitbouwsels, uitstekken en uitkijkjes, hier planten en bloemen op of tegen rekjes, ginds een halve wasch, elders weer iets anders, hier een trapjes topgevel, daar een bemost rood pannen dak, hier een ietwat overhangende boom en daar naast een groen geschilderd of geteerd bergplaatsje, kortom van die in-typische gracht-zichtjes, zooals Dordrecht en Amsterdam, zooals Rotterdam, Gouda en Oudewater ze gelukkig nog bezitten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 238