HET KATHOLICISME, ENZ. 15 naar gestreefd, aan elke parochie eene conferencie te bezorgen. De gezamenlijke Conferenciën in ééne stad vormen alsdan eene groep, saamverbonden door een Bijzonderen Raad, terwijl in wijder omtrek de Bijzondere Raden benevens de alleen staande Conferenciën van een geheel land zich wederom groepeeren om eenen Hoofd- raad, die den naam draagt van het land, dus hier de Hoefdraad van Nederland. Het groote middenpunt van alle Hoofdraden eindelijk, dat alles bijeenhoudt en waar omheen zich alles beweegt, is de Algemeene Raad van Parijs. ’s-Gravenhage mag zich beroemen deze heilrijke stichting Nederland te hebben binnengevoerd. In het jaar 1846 werd hier de eerste Nederlandsche conferencie opgericht onder de titel van Maria ten Hove. Reeds voor het einde des jaars telde zij veertig leden en 10 December werd de conferencie van Maria ten Hove in vieren gesplitst; de drie nieuwe conferenciën, op die wijze ontstaan, waren die van de HH. Antonius en Lodewijk, van den H. Willibrordus en van de H. Theresia. In middels had de Vereeniging zich ook reeds buiten den Haag uitgebreid naar Delft, Leiden en Vlaardingen, en was dientengevolge de Hoofdraad van Nederland opgericht, met ’s-Gravenhage tot zetelplaats. Als eerste president trad op de Heer A. J. L. M. Lux die 32 jaren lang deze gewichtige functie heeft uitgeoefend. Zijn opvolger in 1878 was de Heer Mr. J. F. A. Leesberg, die in 1886 werd opgevolgd door den tegenwoordigen president den Heer Mr. Th. L. M. H. Borret. De Vereeniging telt nu te ’s-Gravenhage de volgende 11 conferentiën Conferencie van den H. Jacobus; president J. B. Bieshaar, opgericht 14 Maart 1846. Zij telt 25 leden. Deze droeg tot 15 Nov. 1886 den naam van Maria ten Hove, naar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 23