229 gracht-gedeelten beteekenis en EEN „IN MEMORIAM”, ENZ. en voor de grachten, voor de bruggen en voor de doorlaten; zij varen dus niet meer naar binnen, zij blijven in de rivier of in de buiten-haven liggen, en sedert verplaatsten zich tal van pakhuizen en van opslag plaatsen, tal van kantoren en van zaken uit de stad naar buiten, naar de aanlegplaatsen dier booten. En daar waar de stoomboot niet kon komen om het vervoer over te nemen, daar nam nu de spoorwagen die taak op zich, het geheele personen-vervoer per schuit, het verdween bijna geheel en de gezellige trekschuit en het familie-jacht van voorheen, zij behooren nu bijna reeds tot de kinder-sprookjes en tot de musea-voorwerpen. Zoodoende verloren onze grachten steeds meer van haar verkeer, van haar vervoer en dienen zij nu nog slechts voor de kleine binnenvaart en voor eenig plaatselijk transport, of als ligplaats voor turf- en winkel-schepen. Doch niet alleen het vervoer via de gracht verdween, maar in verloop van tijd, zijn ook tal van bedrijven, ten wier behoeve oudtijds grachten waren gedolven, of aan welke bepaalde grachten ter vestiging waren aange wezen, geheel en al verdwenen of van aard veranderd, de laken-draperie o. a. die groote bedrijfstak in tal onzer steden, zij is nu bijna spoorloos verdwenen, en de groote ruimten die zij noodig had, zij zijn nu door stille woningen ingenomen; de tallooze bierbrouwerijen voorheen in elke stad, zij zijn vervangen door misschien ééne enkele stoom-bierbrouwerij, en de zoutkeeten, de leerlooierijen, de scheeps-timmerwerven, waar zijn die alle gebleven? zij hebben zich verplaatst, gelocaliseerd, of zijn door enkele fabrieken vervangen, kortom, niet alleen het vervoer, maar ook het bedrijf heeft nu bijna overal onze grachten verlaten en alleen op bijzondere markt-dagen geven enkele ons nog eenigermate een beeld van heur van heur doel in ’t verleden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 242