233 EEN „IN MEMORIAM”, ENZ. Noodeloos dus eene boog-brug te vervangen door eene ijzeren balk- of tralie-brug, dat is in en voor het stede- leven werkelijk een misdaad, en hij, die zoo iets voorstelt of goedkeurt behoorde, als een gevaarlijk individu, eigen lijk buiten de stads-palen te worden gebannen. Worden er dan wel eens boog-bruggen noodeloos ge sloopt en vervangen Helaas jaDe zóó merkwaardige Boteringe-brug in de stad Groningen, merkwaardig om haar vorm èn ligging èn geringe kruin-dikte, is vervangen door eene ijzeren traliebrug waarom omdat de Directeur der Gemeentewerken dier stad, een ingenieur, die geen oog had voor die oude brug en voor hetgeen zij over dat diep en in die omgeving, voor hetgeen zij in ’t stads karakter waard was, van oordeel zijnde, dat men in onzen tijd ijzeren bruggen behoort te maken, er in ’t geheel niet over dacht dat zijn nieuwe brug, daar ten eenenmale mis plaatst kon zijn, en daar feitelijk een ingenieurs-paskwil zou worden. En zóó is het dikwijls gegaan, en zóó gaat het nog, en zóó, met of zelfs zonder aandrang, verdwijnen de boog-bruggen onzer grachten en dat nog wel vaak door toedoen van hen, de Gemeente-Architect of de Gemeente-Ingenieur, bij wien in de allereerste plaats oog voor vorm, voor ligging, voor kleur, voor omgeving, voor het stads-cachet, mogt verondersteld worden, bij wie in de allereerste plaats het schilderachtig mooi onzer oude stads-gedeelten niet alleen volkomen veilig moest zijn, maar door wie dit ook trouw bewaakt behoorde te worden. Doch het tegendeel is meestal juist het gevalonze oude, vaak zoo in-karakteristische stads-gedeelten, met name onze grachten, zij hebben niet zelden geen grooter, geen gevaarlijker vijanden, dan juist het eigen Bureau van Openbare Werken, dan hen, die juist voor het behoud van dat nog overgebleven karakteristieke stukje stads-lichaam moesten opkomen en zorgen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 246