243 EEN „IN MEMORIAm”, ENZ. den Vijver is gegraven, en na in 1550 te zijn verlengd tot in de Vliet, die reeds ten jare 1345 was gegraven, zijnde de Haechsche Vaert werd naar Delft en naar Leiden. Dit waren de eerste grachten in het Dorp die Haeghe, de grachten rond het kasteel en het Spui; naar mate het Dorp zich nu uitbreidt, komen er meerdere, ofschoon bij gemis aan plattegronden en aan betrouwbare mededeelingen vóór het jaar 1560 niet meer is uit te maken, wanneer en om welke redenen die grachten ge graven zijn. In bescheiden van het jaar 1451 is er reeds bij her haling sprake van de Lo/c/crs-gracht, van de Verwers-sloot en van de Ramen, alle gegraven blijkbaar ten behoeve der laken-bereiders en verwers; en mede is er in dit jaar reeds sprake van de Houtgracht en Wateringe en van de Lange Gracht en van haar verlengde de St. Antonis- Burgwal. Vóór 1597 was reeds de Middel-graft of de Schedeldoeks- haven gegraven. Tusschen de jaren 1603 en 1615 is gegraven de gracht ter plaatse der Kalver-markt en dit op het terrein, dat op de kaart van 1570 bewesten de //cw/-straat nog met sloten doorsneden is, in 1642 is die gracht echter noordwaarts verlegd langs de erven aldaar, met eene vertakking in de Begijnestraat en daar de sloten opnemende, die voorheen het Begijneklooster omsloten tengevolge dier verlegging ontstond toen eerst de Kalver- markt. Den i2den Febr. 1609 werd den Heer Joris Doublet ontv.-generaal en heer van St. Annaland door de reken kamer vergund om eene vaerte te mogen maken „be noorden houte” en de vaart in ’t Bosch te doen diepen ter afzanding. In dat zelfde jaar 1609 werd de Turf gracht gegraven; in 16.14 begon men te graven de Raemwatering of Burgwal (onze nu gedempte Paviljoensgracht) van af de Groen-Markt tot aan de zuid-binnen-cingel, en in dat jaar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 256