244 EEN „IN MEMORIAm”, ENZ. besluit men, vooral op aandrang van Prins Maurits om 's-Gravenhage voor overvallen te beveiligen en eene gracht te graven loopende omme De Haege; op de pracht-kaart dezer gemeente van 12 April A° 1616 van de landmeters C. Bos en J. van Harn is die gracht reeds voor 3/4 gegraven, alleen het noordwestelijk gedeelte van af het Noord-Einde tot aan het West-Einde ontbreekt daarop nog. Doch in 1620 was ook dit gedeelte voltooid en zóó ontstonden de Bierkade en al onze Cingel-grachten met haar windstreek-namen en werd ’s-Gravenhage Js avonds door opgehaalde klapbruggen en sluitboomen gesloten, cingel-grachten die later ten deele andere namen kregen, zooals die van Noord-wal, Princesse wal, Hooge wal, Maurits-kade, enz. Hiervan was de Bierkade reeds in 1615 gegraven en werden de gronden aldaar tot huiserven uitgegeven, onder ’t uitloven eener vereering van 150 voor het eerste huis dat onder dak was. A° 1624 begon men, volgens de Riemer, de Veerkaaij te maken, van af het Spui tot aan de Wagen-straat. Tusschen 1615 en 1626 is de Heeregraft er reeds, toen, de Bezuiden-Houtsche weg genoemd. A° 1615 is blijkens bovengenoemde kaart de Nieuwe Haven, reeds aanwezig, doch slechts van af de Ammunitie- haven tot aan de Kalver-markt. In 1627 werd de y/zMWïzzzfe-haven of de .S/ato-z-graft gegraven, in 1640 werd de Amsterdamsche Veerkade doorgetrokken tot in de Paviljoens-gracht, in 1642 43 werd de Prinsegracht gegraven en wel tot aan. en in de Zustersloot of Raem-watering, doch ter breedte der markt werd het oostelijk gedeelte overkluisd en dit gedeelte de Lange Marktbrug genoemd. In 1646 werd de Westkaaij besteed met de 2 bruggen over de Veer kade, die bij de Wagenstraat en bij de Paviljoensgracht. Vóór het jaar 1600 werd de Brouwers-gracht gegraven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 257