van i°. de Schedeldoeks Haven, 20. de Luthersche Burgwal, 30. de Lange grachts Markt-brug (op de zuidoost zijde van de Groote Markt), 4°. de Ammunitie-haven, 50. het Spui tot aan de Nieuwe Kerk. 246 gedempt met de daarop ten noorden uitloopende kleine vaarten. De gracht langs de westzijde der Brouwerstraat voor heen aanwezig, komt nog het laatst voor op eene kaart van het jaar 1759. A°. 1825 schijnen de St. Anthonis-Burgwal en de Lange Gracht te zijn gedempt. A°. 1853 werden de Heeren-gracht EEN „IN MEMORIAm”, ENZ. en de Fluweelen Burg wal deels gedempt, deels overkluisd. A°. i860 werd door den Raad besloten tot demping A°. 1861 werden de grachten rond het Binnenhof ge dempt en de bruggen weggebroken. A°. 1863 werd het vaarwater in de Keeser- of Staten- poort gedempt. A°. 1879 werd besloten tot demping der Prinse-gracht, namelijk het gedeelte van af de Groote Markt tot aan de Brouwersgrachten, in 1881 had die demping plaats. A°. 1901 werden de Amsterdamsche Veerkade, de Stille Veerkade en de Paviljoens-gracht gedempt. Bovendien zijn er tallooze vaartjes en sloten, zoo van Gemeentewege, als op last of met vergunning der Gemeente van lieverlede gedempt, want naarmate er behoefte aan uitbreiding kwam, werd er maar eenvoudig een grooter of een kleiner stuk bouw- of duin- of moes land met al zijn afwaterings-sloten bij de Gemeente aangetrokken en die sloten, zij werden niet zelden als grensscheiding behouden, tot aan het tijdperk der dempings-mode.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 259